HIDE SNP NAMES

The Big Tree: R-Z46513

R-P312/S116 > Z40481 > ZZ11 > DF27/S250 > Z195/S355 > Z198 > Z46513

Z46513
ZS312 Y964 M7953
S460 Z292
Z262 AM01890
Z267
Z39951
M167 SRY2627
S361 Z200 AM01900
S234 Z199
Z269
CTS4716 Z689 AM01889 V3130
Z263 AM01892
Z204 AM01893
Z688
Z265 FGC11216
S457 Z201 AM01897
Z264 AM01888
Z203 AM01894
Z202 AM01895
Z266 AM01896
Z205 AM01899
FGC19135
20062282-A-C
Z206 S235 AM01898
Z690
CTS8289
Z208 S362
S251 Z207
Z693
CTS9762
CTS4299
ZZ42
FGC11245
FGC80547
FGC11217
FT81220
FGC11218
FGC11220
FGC11221
FGC11224
10852022-CCACTCCATTCCACTG-C
FT87548
FT87547
FT87546
FGC11230
S4631 Z16218
FGC11242
FGC11243
FGC11246
FGC11250
FGC11231
BY12104
FGC11226
FGC11232
FGC11235
FGC11237
FGC11239
FGC11240
FGC11241
FGC11244
FGC11248
FGC11255
FGC11251
FGC11252
FGC11234
FGC11247
FGC11219
FGC11225
FGC11227
FGC11228
FGC11229
[ N/A ]
BY12105
BY12106
BY33771
BY33778
BY33800
A7080 FGC37223 BY3207
FGC37234
BY33784 Y99236
BY33755
Y82987 BY33757
BY33759
BY33761 Y84208
Y88289 BY33766
Y90081 BY33775
Y90082 BY33776
Y31963 FGC63341
BY33780 Y96166
Y99967 BY33786
BY33790
BY33797
Y111682 BY33807
FT59641
BY171528
BY33756 Y82609
BY33758 Y83280
Y97501 BY33783
BY33787 Y100110
BY171705
BY33802
Y83938
Y95905
11544159-G-A
BY81924
BY12107
BY12108
BY12109
BY12110
BY12111
BY12112
FGC48565
FGC48569
FGC63996
BY42632
BY53522
FGC48553
FGC48555
8031340-G-GC
FGC48560
FGC48564
FGC48566
FGC48572
FGC48574
FGC48575
FGC48579
FGC48582
FGC48585
FGC63916
FGC63920
FGC63921
FGC63923
FGC63935
20065384-A-C
22955512-G-T
BY3258
BY12113
BY12114
BY12115
BY12116
BY12118
BY12119
BY12120
Y7916
BY12121
Z39222
BY12122
BY12123
BY12124
BY12125
BY12126
BY12127
BY12128
BY33765 Y39663
15757-G-T
Y39878 BY33768
BY33769
Y41460 BY33781
BY33794 Y43163
BY33795 Y43233
20351459-CT-C
BY33805
BY33808 Y59254
Y39037 BY33762
Y39860 BY33767
BY33777 Y40315
13122364-GATTA-G
BY33779 Y41423
BY33782 Y41638
BY33789 Y42311
16270730-C-T
Y42708 BY33791
BY33792
BY33811 Y44570
Y44035 BY33804
BY180376
BY180386
BY201444
BY180497
BY180545
BY180568
BY180712
FGC36310
BY180791
BY180826
BY196869
BY196880
BY180861
FT182630
21148390-TG-T
24584110-GAA-G
Z29720
CTS43
Z29721
Z29722
Z29723
Z29724
Z29725
Z29726
Z29727
Z29728
Z29729
Z29730
10007466-C-A
Z29731
Z29732
11911028-CTT-C
Z29733
Z29734
Z29735
CTS3444
CTS5447
Z29736
CTS5606
15090035-C-T
CTS7223
CTS7480
Z29737
Z29739
CTS10355
CTS10409
Z29740
Z29741
CTS10925
CTS11118
Z29743
Y15784 FGC35927
Y15646 FGC35935
Y15783 FGC35928
CTS10783
BY86549
BY16168
FGC41847
BY16164
BY16165
BY16166
BY16167
FGC35932
FGC80738
FGC35929
8040052-CAG-C
FGC35930
A12553
A12554
FGC35931
ZS9022
FGC35933
FGC35934
FGC35936
FGC35937
FGC35938
FGC35939
FGC35941
FGC35942
FGC35943
FGC35944
FGC35945
FGC35946
FGC35947
FGC35948
FGC35949
FGC35950
FGC35952
BY191953
FGC24586
BY31387
23199138-CGTCCCCCACGCTG-C
BY21608
BY44066
BY21607
BY21596
BY21597
BY21598
BY21599
BY21600
BY21601
BY21602
BY21603
BY21604
BY21605
BY21606
BY66599
BY102809
FT81313
FT81975
Y74968
Y75312
5004642-C-T
BY31372 Y63233
FT124743
FT81979
FT82204
FT82304
FT82305
ZS9950
BY31373 Y63340
Y63922 BY31374
BY31375 Y64735
BY31376
BY31377
Y65857
Y67027 BY31378
BY31379 Y67654
BY31380 Y70492
16282989-CTCTGTACTGATTTCCATGGAG-C
Y73696
BY31381 Y73926
Y74866 BY31382
BY31383 Y75769
BY31384 Y76412
19826225-T-TA
BY31385
BY31386 Y78109
Y78389
PF2462
BZ1975
BY3201
BY3203
BY3205
Y40376 FT22632
BY3215
BY3218
Y41121
Y41355
Y41624
Y41733
Y41742
Y42190
15939133-C-CT
Y42750
Y43135
Y43515
Y44416
Y44441
BY3196
BY3198
Z29719
A7408 BY3222
CTS4549
A7414 BY3202 BY757
A7415 BY3206 BY788
A7417 BY3221 BY1369
CTS10339
A7416
A7418 BY3223
BY3192
BY25862
BY25863
11868667-GT-G
BY1051
BY1131
BY1230
BY1788
BY2107
BY25859 Y112562
BY25861
BY56064
BY64219
BY64269
BY157274
BY72880
BY74920
BY79383
BY90307
BY97375
BY97376
BY98702
BY100318
BY123327
BY130766
BY131977
BY138054
FGC68047
BY138559
15182049-G-T
BY38955
FGC65779
6362053-GC-G
FGC65780
FGC65781
FGC65783
FGC65784
FGC65786
FGC65787
FGC65790
FGC65792
FGC65793
FGC65794
FGC65795
BY43768
20299023-G-A
BY165803
BY36344
23865289-T-C
2909096-CCAAT-C
BY36329
BY36330
BY36331
BY36332
BY36333
BY36334
Y5037 Z17219 FGC17677
BY36335
BY36327
BY36336
BY36337
BY36338
BY36339
BY36340
BY36328
BY36341
BY36342
20277607-C-T
23954003-G-T
BY15235
BY15234
Y34471
17277187-CT-C
A15519
A15520
A15522
A15523
A15524
BY24905
A15527
A15528
A15529
A15531
Z17144
A15532
A15533
A15534
BY24908
Y34472
A15536
A15525
Y34473
A15535
A15521
A15530
BY24909
A15537
BY24906
BY24907
BY24910
BY24911
BY32330
BY32338
BY180932
BY32341
BY32346
BY32349
BY59359
17561-G-C
BY32331
BY32332
BY32333
BY32334
S12216
BY32335
BY86485
BY32336
BY32337
BY96228
12478173-CAGAA-C
BY32339
BY32340
BY32342
BY32343
BY32344
BY32345
BY32347
BY32348
BY32350
BY32351
BY165716
BY32353
BY32354
S25009
BY32355
BY32356
CTS606
11805705-C-T
CTS5337
Y7733 BY1755
Z29718
15806456-T-TA
CTS6340
Y132557 BY33833
CTS3555
Y8474 Z29714 BY814
Y7730 Z29716 BY1138
Y8475 Z29717
20081134-A-T
Z29713
Y29001
Z29715
Y28569
Y28570
20063183-T-A
20153836-G-T
BY6257
BY33836
BY33837
BY33838
BY33839
BY33840
BY33849
Y30608
BY33850
BY33830
BY33835
Y7729
7539650-AC-A
Y8476
Y8477
BY33832
Y8478
Y8479
Y7731
Y8480
Y7732
Y8481
Y8482
18642224-GT-G
Y8483
BY33845
A173 Z15291
Y30888
Y30889
Y30898
Y29956
BY33829
Y30890
Y30892
Y29954
Y30897
Y29955
Y30899
Y30900
Y30901
Y30894
Y30893
BY33846
PF4485
BY33848
25189949-G-T
BY3266
FGC46159
FGC46148
BY3265
BY50905
FGC46150
FGC82428
FGC46152
FGC64911
FGC82439
FGC46173
FGC82414
22189096-G-C
BY28409
14045824-TAGAA-T
Y36580
Y110315
BY39949
BZ4330
BY39950
Y131379
Y131375
Y131381
Y131382
Y131369
Y90287
12055139-CA-C
L128 PF3499 BY27144
BY39951
Y131377
14262907-GT-G
CTS6393
Z29808
BY14297
Y131378
Y131372
BY39952
Y131384
Y131371
Y131383
Y131380
Y9114
BY972
Y9115 BY1371
Y9116 BY1505
Y8421 BY1529
Y9117
BY32616
22167304-T-C
BY55853
7042756-AT-A
BY78943
BY97811
BY105377
BY118752
BY118753
BY118754
BY121852
BY123359
BY128391
BY209066
FGC28434
BY59683
BY63033
BY64203
BY77212
FT11434
BY92250
13477931-CAAAT-C
BY104777
FGC63207
BY107885
BY114352
BY124052
BY135019
BY138100
Y95310 BY32601
BY32596 Y84676
Y91781 BY32599
BY32600 Y94100
Y125023
Y98942
BY32604
BY32605 Y102309
19031658-C-CT
BY32607 Y106597
BY32610
BY32611 Y109134
BY32613
FGC39101
FGC39110
FGC39114
BY3195
BY3197
BY3204
BY3211
BY36347
BY36348
Y50197
M3920
Y50683
Y50718
13367635-TAA-T
BY36349
Y53386
Y55719
Y56150
BY36345
BY36346
Y59588
BY36350
Y57912
Y45544
BY3194
BY3199
Y51545
Y53641
20325789-AC-A
Y59109
Y111624
Y59353
Y59538
BY36308
Y25205
BY36310
BY3255 Y19536
BY3259 Y19538
BY3267 Y19529
BY3272 Y19533
22745380-AG-A
BY27944
Y19537
BY27965
BY27968
Y19534
Y19543
Y19153
Y19544
Y19154
Y19155
Y19540
Y19541
Y19156
Y19530
16871469-GAGTA-G
Y19531
16992000-G-GTT
Y19532
17910446-GAATAC-G
Y19542
19893850-C-CA
20072083-G-C
BY27964
Y19970
Y19149
BY27972
Y19535
Y19539
Y19151
ZS6814 V1763
CTS9158 PF1991 V3440
Y20216
Y19710
18951929-CCT-C
Y19967
20270883-A-C
BY27948
BY42809
BY27949
BY27950
BY27956
BY27958
BY27959
BY27961
BY27963
BY27966
BY44165
BY27969
BY27971
BY50143
A477
A478
Z262? AM01890?
Z267?
Y31677
BY36312
Y31688
Y31298
BY36313
FGC10766 Y5298
Y31689
Y31690
Y31678
Y31679
Y31686
Y31681
Y31682
Y31685
Y31683
Y31300
Y31301
Y31684
BY36314
Y31303
Y31304
Y31297
18928222-AAATAC-A
Y16965 BY3208
Y16881 BY3214
Y16882 BY3217
CTS9993
19868090-CAG-C
CTS11486
BY42600
2930869-C-T
BY42682
CTS486
7063671-AAAGTG-A
7063692-ACATACTGACATATTGATTCTTTGAAAAGAAATTTAGAACT-A
CTS1031
CTS1501
9177646-G-C
BY42825
CTS1693
BY43341
BY43377
CTS7113
BY43484
16725661-G-T
BY43535
BY43549
BY43556
BY43574
Y26643
19580570-A-G
Y16883
CTS11583
BY42704
8930824-A-C
9542292-C-A
BY43378
A3389
BY43472
BY44149
BY44306
20096556-C-T
9136954-C-A
Y17741
L165 S68
23306830-G-A
23788178-C-T
BY129 Y5120
BY130 Y5111
BY131 Y5112
BY133 Y5127
BY134 Y5128
BY135 Y5132
BY132 Y5119
Y5114
FGC40840
Y5110
11715464-TCTCGAATGGAATGGA-T
Y5113
Y5122
Y5115
BY209 Y5118
Y5126
Y5129
Y5131
Y5133
Y5125
FGC58542
Y5121
Y5109
FGC58549 BY25842
Y5116
Y5117
FGC58538
FGC58544
Y5124
Y5123
Y5327
Y5134
Y5130
Y5135
Y5108
FT17916
BY3269
A10683
20156805-C-A
22124295-A-G
A11118
BY25841 Y72592
Y38548
BY42886
BY13651
A11509
15780893-A-AT
A11510
BY43820
PF349
14383302-TATC-T
14547585-TG-T
FGC58546
Y54941
BY13652 FGC58543
Y17559
Y17482
FGC58550
Y17561
Y17562
Y17560
BY169999
FT50341
BY170277
BY170980
BY171540
BY3225
BY3257
8763834-C-CA
BY20187
BY3260
BY3261
BY3262 Y67974
BY3263
BY13643
BY13644
BY20188
BY13645
BY13646
BY13647
S16067
12499094-C-CATAG
BY13648
BY13649
BY13650
BY20166
BY20167
BY13641
BY3200
BY3219
13759131-AT-A
Y22772
Y22768
BY44042
3293531-GAAA-G
3293536-AG-A
BY3193
BY3209
Y22123
BY3212
BY3216
Z28089
BY3220
15035542-CTT-C
15035547-TTC-T
BY210
Y15462
Y22770
Y22773
BY13642
FGC35131
Y22769
22787544-G-A
BY15421
BY15422
20958455-CTGT-C
FGC40819
FGC45694
FGC40824
FGC40827
FGC45699
16712357-T-TA
FGC40832
FGC40838
FGC29987 BY456
BY3224
BY19719
BY3253
S5661
BY13604
S6366
BY3256
S5662
S6339
S5643
BY13605
BY13606
BY13607
S6338
BY13608
BY13609
BY13610
BY13611
S5652
16773309-GT-G
BY13612
BY13613
S5647
S7415
S5665
PH2449
BY3210
BY3213
BY13703
FT4354
BY13704
20052521-A-AT
BY13705
BY19718
BY30487
FGC29992
FGC30013
FGC30015
FGC30016
FGC29986
20207585-G-A
FGC29985
FGC29988
FGC29989
FGC29990
FGC29991
FGC29993
FGC29994
FGC29995
FGC29996
FGC29999
FGC30001
FGC30002
FGC30005
FGC30006
FGC30008
FGC30009
FGC30010
FGC30011
FGC30012
FGC30014
BY20096
BY20097
BY20098
BY20099
BY20100
BY20102
BY20104
BY20105
BY20107
F21211
BY20108
ZS2498
BY20110
BY20111
BY20112
BY20114
BY20115
20645451-GC-G
BY17883
BY20095
Z16216 FGC28798 ZP256
BY13623
BY171927
S23468
BY13614
BY13615
BY13616
BY13617
BY13618
BY13619
BY13620
BY13621
BY13622
FGC63328
BY13624
BY13625
BY13626
BY13627
BY13628
BY13629
BY13630
BY13631
BY13632
Y1238
BY13633
BY43593
BY13634
BY13635
BY13636
BY13637
BY13638
BY13639
BY13640
22281630-CTCT-C
FT172999
Y145554
BY169093
BY169157
7064406-T-C
7712393-C-T
9280704-C-T
BY80277
12016224-C-T
12896980-C-T
13523633-A-G
14401874-T-G
14602098-T-C
14942333-TG-T
15168877-T-A
15609333-T-G
15657887-C-G
15908252-A-G
16082006-G-C
17250116-A-G
19050548-G-T
19094535-G-A
19139579-G-A
19605274-G-A
20013761-G-A
BY171769
BY171809
20390259-T-TA
20908647-C-T
21467044-C-T
22360372-C-A
7402519-G-A
BY90664
Y145569
Y145571
BY13653
BY13654
BY42828
BY43151
BY43246
BY13655
BY13656
BY13657
BY13658
BY13659
BY13660
BY43542
BY13661
BY13662
20284905-C-T
BY44035
BY13663
BY13664
BY13665
26059895-C-T
FGC20084
BY44028
FT28770
BY80040
FGC35855
FT47015
BY196752
FT29637
FT29649
25860645-T-G
FGC35861
FGC35863
FGC35865
YP615
FGC35868
FGC35870
FGC35871
FGC35873
FGC35874
FGC35875
FGC35876
FGC35856
FGC35878
FGC35879
FGC35882
FGC35883
FGC35884
FGC35885
FGC35886
FGC35887
FGC35858
FGC35888
FGC35890
FGC35891
FGC35857
FGC35854
BY31393
FGC35872
FGC35859
BY31392
FGC35864
FGC35866
FGC35869
FGC35877
FGC35881
BY80658
FGC64169
BY219368
FGC64170
PH1909
YP5900
BY36372
CTS7079
PH3372
CTS10320
BY36449
Parrish
372998 372998
Parrish
546172 546172
Parrish
131364
Parrish
133909
Parrish
97633 3UKCJ
Devericks
15772
Parish
118119 118119
Parrish
114648
Hodges
31950 31950
Robertson
313195
Bruce
859938
Pages
N113694
Bürgi
N22590
Parker
364834 364834
Parker
443201
Parker
637680
Parker
498344
Parker
271543
Parker
232843
Brooks
337003
Tabor
B151275
Mallard
271421
1k Genomes
HG00126
Conde
339740 339740
Trane
272172
Beaman
270846 UEJFD
Rothenberger
678751
Andersson
446556 E4FEH
Shipman
656522
Guthrie
129769 129769
Guthrie
8393
Wangermez
E2318 E2318
Wangermée
E5513
Wangermez
E4198
Wangermez
E2300
Gossett
73126
Gossett
72120
Aprix
N105525
Marimon
N113329
Vernade
N42387 DKAUK
Neal
PPT8C
Groesenicke
700568
Wright
664659
1k Genomes
NA20342
1k Genomes
HG01148
1k Genomes
HG01464
Adams
133307 133307
Palmer
366608 366608
Masterson
MK31096
1k Genomes
NA19777
Rader
5185
Rader
557777
Rader
6589
Rader
578052
Barnes
IN53774
Maloy
118505
McMillan
495271
Purcell
165103
McSparin
509116 509116
Purcell
107846
Linton
154890 154890
Hancock
230482 230482
Hancock
594118
Hancock
8947
Hancock
627154
Hancock
869550
Hartline
B550796
Gilliland
139250
Smith
307013
Dunbar
155844
Dunbar
293714
Dunbar
298543
Dunbar
394796
Parker
173374
1k Genomes
HG01359
van Lijf
330518
van Lijf
657664
Osgood
200946
da Silva
510212
Barcelos
MK21894
Girling
643113
unknown
E34785
1k Genomes
NA12716
Jones
419922
Jones
558918
Bengtsson
N24300
Brosse
538058
Sanz
B442185
Gough
573742 573742
Love
283497
unknown
262100
Spence
103761 103761
Henson
26412
Poole
186981 186981
Poole
376678
Grosch
557418
Dawkins
26859 26859
Dawkins
15935
Sotomayor
540436
1k Genomes
HG01374
Martin
428489 428489
Williams
524034
Barber
27334
1k Genomes
HG01791
Yerlitz
509766 509766
Sellyn
818116
Messer
243498
Joyce
110776
Joyce
N51810
Silveira
405047 YF04011
Neves
487468
Hartwell
B45039
da Rosa
529503
Graves
850498
1k Genomes
NA19741
Kirk
68440
Stoll
416508
Rose
56976
Cardozo de Vargas
473435 473435
Quiles
E9190
Jonsson
521553
Nilsson
550888
Shaddix
785145
Pershouse
250376
Weeks
B65250 B65250
Bouffier
N131288 N131288
Robie
107408 107408
Roby
B335192
Rodriguez
IN21073
Jamon
E18592
Smiddy
253563
Lautamies
654678
Smithey
67386
Crandall
174435
Campos
265856
Noble
171839
Storey
599041 599041
Noble
IN46681
Noble
229954
Noble
IN68427
Deutsch
N22555 2220
Szólád SZ5
SRR6703600
Derory
352391 QCYUW
Coffey
407950
Keogh
196257
Coffey
209475 209475
Coffee
134201
West
183381
Taylor
209708 209708
Moore
331669
Andrews
213936
Andrews
421647
Andrews
540672
Trail
226682
Alemao
556357
Machado
355525
1k Genomes
HG01365
Asheim
265566
Latimer
B47871
Salgado
484187
MacNeil
100750
O'Neill
625111
McNeel
858483
MacNeil
65411 65411
McNeil
38596
McNeil
322746
McMullin
197816
Whayman
501927
Cameron
532630
MacDonald
294731
MacDonald
124845
Bowie
238779
Buie
N144325
Cameron
189071
MacFie
MI52670
McCay
303609
Carmichael
N95971
McArthur
B496506
McDonald
194727
MacDonald
46281 F3RBZ
MacDonald
69720
McDonald
50928
Mackay
587289
McPherson
235923
McLennan
328687
Macpherson
IN67977
Colclough
337939 337939
Pridgeon
B6746
Pridgeon
N26618
Weekley
383614
Tucker
52781 YF06111
Harding
314160
Arsenault
N109286
Armstrong
B2662
Ralston
380316 380316
Ralston
261127
Olofsson
99990
Clark
381389 N2WHQ
Stephens
678272
MacLeod
47096
McLeod-Wandell
B102487 B102487
McLeod
295934
MacDermid
IN13284
McLeod-AN
193751
McLeod
41571
McLeod
150587
Stewart
N127822
Rasmussen
N131163 N131163
Robert
483934
Bell
345615
Beall-MD
555891
Rouquier
314194
Rouquier
320592
Elliott
436280
Hubball
665177
Ayton
240028
Ayton
163136
Johnston
B274058
Buchanan
128936
Johnson
847689
Johnson
239498
Valentine
117033
Blinkhorn
279705
Terrill
N60197
Terrell
N82592
Roper
594142 594142
Roper
B220464
Clopton
305133 305133
Clopton
N106604 N106604
Clopton
915306
Clopton
916919
Clopton
917069
Clopton
917097
Clopton
917520
1k Genomes
HG00112
Fleming
B3354
unknown
B92341
Snyder
583800
Salo
B507429

Overlay STR Data for an STR:


Porter
N28007
Oakes
H2290
Williamson
196041
A red background is used for men whose data has not yet been fully analyzed. His position on the tree is not yet final, and will in general be downstream of the current position. He may not be positive for all the SNPs/INDELs in the block he descends from.

Men whose NGS data have been fully analyzed are indicated with a grey background color.

Those men with a grey background and a pink bar to their left have been finalized, but haven't gone through as much scrutinity as earlier kits have. In particular, no search has been made for recurrent SNPs or other unusual mutations. For the vast majority of kits, this has no effect at all, but I will review them as necessary in the future.

Hinxton
HI2
Ancient DNA (aDNA). Coverage is not always the best, so position may only be approximate.

A242
FGC18232?
A red SNP name with a '?' indicates that the SNP's status for the block is uncertain, but assumed to be negative. The same SNP probably occurs in a parallel block. It will be necessary to check BAM files or perhaps Sanger sequence some men to prove the result.

CTS4296
22233413-G-A
Mutations written with a red background fall within a region of the Y chromosome, such as the palindromic region, which has left the position of the mutation ambiguous. The true mutation may be at the indicated position, or at any one of a number of alternate positions.

Z18068
SNP names which are bold grey indicates that their exact position on the tree is uncertain. This SNP may belong further upstream or all downstream branches may not be positive for it. This is often the case for SNPs found in FGC kits or 1kG kits in regions not covered by BigY tests.