HIDE SNP NAMES

The Big Tree: R-S5488

R-P312/S116 > Z290 > L21/S145 > S552 > DF13 > DF21/S192 > S5488

S5488 Y11277
20123083-T-G
20263889-C-A
Y17455
Z16294
BY11121
BY11118
24876149-T-TA
Z16281
Z16292
Z16293
Z16295
Z16282
Z16286
Z16288
Z16290
Z16296
Z16291
Y99191
Z16285
Z16287
Y17454
Z16283
FGC79255
Z16284
A3955
24168098-G-T
Y83713
FT222
FT92206
23790117-A-G
ZS10258
BY2291
Z16289
FGC58695
FGC58696
13384994-G-A
FGC58697
FGC58698
FGC58700
FGC58701
FGC58703
FGC58704
17491-G-A
FT265178
20278023-AT-A
BY20009 FGC67698
FT91841
FT77848
FT77849
FT77850
22106737-C-T
BY20010 FGC67695
FT127792
BY95483
FT116667
FT118879
FT118064
FT113465
FT114512
BY20011
BY20012
Z18012
FT80017
FT120970
FT67798
BY3301
M7964
Z29611
BY30489
BY30490
L199 PF5371 L443 L675
BY30491
BY146429
FT78502
FT127794
FT127793
FT79603
11066350-AG-A
BY84846
FT77788
P41 M359 A17722
Y31399
FGC63585 Y31400
FGC63586
4093739-C-T
FGC64085
BY23802
Y41038
Y41348
BY131251
Y43649
FT460921
FGC63583
FGC63584
FGC63582
FGC63587
12908562-ACTT-A
FGC61823
FGC61824
FGC79259
FGC61825
ZS11914
FGC61826
BY4011
BY4012
BY4008
BY4005
BY4006
BY4007
BY4009
BY4010
BY4013
BY4014
18013759-T-C
FT49080
FT127795
FT51108
FT51342
Y28633
FGC65865
FGC61809
FGC61810
FGC61811
FGC61812 BY20119
Y34132 BY19556
FGC61814
BY3829
BY3302
BY3303
BY3304
BY116174
BY31355
V1640
BY23092
26415376-G-T
BY31354 Y81177
BY31356
FT16106
Y132492
BY156281
Y132495
Y132494
Y132491
11901-G-T
BY85814
FT45469
BY227373
FT17393
FT18320
FT376515
FT23906
FT18975
14881841-G-A
A14023
A14024
A3149 YP2270
Y33002 FGC63839
Y33003 FGC63840
7550794-AG-A
FGC63841 Y33000
FGC63842 Y33001
FGC63843 Y33004
Y88412
9583733-GA-G
Y33005
FGC63845
BZ1009
FGC63846 Y33006
FGC63847 Y33007
FGC34921
Y33008 FGC63848
F4239 Z21138
FGC63849 Y33009
Y33013 FGC63851
SK646 Y12712
Y33010 FGC63852
F3103
Y33011 FGC63853
Y33012 FGC63854
ZZ21
BY4000
BY4001
L130
BY3305
BY3306
BY3307
BY3308
8747979-CT-C
BY16764
BY16765
BY16766
BY16767
BY16768
S7837
BY16769
BY16770
BY16771
BY16772
BY16773
BY16774
BY16775
BY16776
BY16777
BY16778
BY16779
20488766-A-AT
BY16780
BY16781
BY16782
Y24868
BY3827
A17085
BY3828
5151009-A-T
BY18887
BY18888
13728442-GT-G
BY18889
S19938
BY18890
Y134088
BY18891
BY18892
FT7930
BY196941
BY151526
FGC68196
FGC68197
16653888-GC-G
BY35673 Y134095
L641
L642
Y134090 BY35674
CTS6249 M9183
BY35675 Y134091
Y134084
Y134077
Y134092
Y134076
FGC58253
Y134085
BY52674
BY43268
BY156356
BY133845
BY223909
Y111924
FT345424
8488083-CA-C
FT346448
FT349317
FT6958
FT7313
FT16952
FT349831
FT7805
FT4480
CTS1469
FT20673
FT9339
FT346570
FT160542
FT9739
FT25282
FGC42975
FGC42978
2814280-TAAATA-T
FGC42957
FGC55497
FGC42963
FGC42965
FGC42977
FGC42958
FGC42959
FGC42960
FGC42961
FGC42962
FGC55499
FGC55500
FGC42964
FGC60582 Y30651
FGC42966
FGC55504
FGC42967
FGC55505
FGC42968
FGC42969
FGC42970
FGC42971
FGC42973
FGC42974
FGC42979
FGC55509
FGC42981
BY29074 A19298
3621576-A-G
3910987-T-C
4037676-C-A
6081280-C-T
FGC55489
16046778-T-G
26383140-C-T
FGC42972
FGC42976
FT236120
FT236251
S7280
BY60002
BY39702
Y136992 BY39703
S7274
Y136998 BY39704
Y137003 BY39706
S7270
Y137001 BY39707
Y136971 BY39709
17001989-CA-C
S7277
A16411
S7275
Y136994 BY39712
8447295-GTTCT-G
BY39705
Y4117 FGC21835 Z17510
Y136979 BY13908 BY13708 BY39708
MF5070 MF5020
JFS0023 BY39710
Y136996 BY39711
S7278
Y131908 BY32772
12768943-CATTGTATT-C
BY32773 Y131920
BY32774 Y131909
20278384-G-T
Y131927
Y131917
FT47921
Y131937
20061136-G-C
Y131935
BY57682
BY68155
BY92342
FGC6410 S1422 K580
BY23086
BY23093
BY23094
BY32042 Y106359
BY52827
BY55363
BY144061
BY146541
BY46899
BY12083 Y28702 FGC58889
BY12084 Y28681 FGC58890
Y30210 FGC61663
Y30211
FGC61664 Y29948
FGC61665 Y30212
M2782
M2783
M2784
Y29949 FGC61667
Y30213 FGC61899
Y30214 FGC61669
FGC61670 Y29951
Y29952 FGC61672
Y30855 FGC61673
19994858-GT-G
FGC61674
FGC61660 BY18894
Y29953 FGC61676
BY18893
BY90030
FGC63891
FGC63892
FGC47949
ZP133
FGC63893
FGC72521
FGC63894
FGC63895
FGC63896
FGC63897
FGC63899
FGC63900
FGC63889
FGC63901
FGC63902
FGC63903
FGC63904
FGC63905
Y75729
FGC63907
FGC63908
19463742-GA-G
FGC63909
FGC63910
FGC63888
FT144761
FGC63913
11671752-A-T
FT147114
Y70280
FGC72510 A20823
FGC72511 A20824
FGC72512
FGC72513
FGC72515
FGC72516 Y133730
5717893-GTAC-G
FGC72517
FGC72520 Y133697
FGC72524
FGC72529 Y133711
FGC72530 Y133706
FT146810
FGC72518 Y133712
FGC72523 Y133699
FGC72528 Y133668
FGC72519 A20825
FGC72527 Y133685
FT146986
FGC8712 Y6074
BY19389
BY19390
BY19391
BY19392
BY19393
BY19394
BY19395
BY19396
BY19397
BY19398
16791413-G-GT
BY19399
BY19400
BY19401
BY19402
BY19403
BY19404
BY19405
BY19406
7425426-G-A
13573-C-G
BY205809
BY205864
BY205877
BY206043
BY206115
FT59716
FT59715
BY209061
BY206824
BY206892
BY207033
BY207123
BY207279
14760800-G-C
BY207526
BY207527
BY207815
BY208012
BY208053
BY208189
BY208402
BY208499
BY222843
BY208557
BY208808
FGC8075
BY208938
BY208978
FT97322
FT95001
FT56881
FT56951
FT56965
4558764-CG-C
FT57080
FT57189
FT57348
BY28845
FT57943
FT96629
FT58439
BY518
FGC34085
FGC53213
S7200
S5490
3324070-AT-A
FT14353
FT46995
FGC34091
L720 S299
Z16297
Z16298
Z16299
Z16300
S10807
Z16301
Z16302
Z16303
Z16304
Z16306
Z16307
Z16310
Z16312
Z16313 FGC56205
FGC34089
Z16315
Z16316
BY30497
FGC34101
Z16317
Z16318
Z16320
Z16321
Z16305
BY11111
Z16308
Z16309
Z16311
Z16314
20307056-G-C
Z16319
BY20117
A14025
A14026
A14027
A14028
BY69027
BY64943
FT42444
BY30496
BY33429
BY33430
BY33431
BY33432
BY125422
FT453856
S7202
S6003
Z16542
FGC55731
Z16543
Z16541
FGC53206
S6025
FGC53209
FT14431
FT14432
S6023
FGC53218
FGC53215
FGC43486
FGC81441
S6000
S6019
Z17560
S6024
S6018
Z17562
S7190
Z17564
FGC53210
FGC43491
Y82066
FT14466
FGC53223
Y82065
FT14523
FT14528
Z17557
Z17558
Z17559
Z17561
Z17563
BY20276 Y30763
Y30762 BY20289
BY20290 A14029
FGC46535
20276388-G-T
11119387-CA-C
BY20298 A14030
BY20300 A14032
BY20297
BY20299 A14031
FT173909
FT177480
FT174849
FT33140
BY20291
BY20292
BY20293
BY20294
BY20295
BY20296
BY11376
Y23529
BY11112 Y23533
BY11113 Y23206
BY11114 Y23530
BY11115
BY11120 Y23534
Y23531
Y23532
CTS10855
Y23535
FGC43483
FGC43492
FGC43495
FGC53217
FGC43477
FGC43479
FGC43487
FGC81440
FGC53207
FGC43478
FGC43481
FT87469
FGC43488
FGC43490
FGC43493
BY11119 A11730
FGC4545
A11732
A11733
FGC43480
FGC43482
FGC43489
FGC43494
FGC43496
BY132933
BY72648
26667550-TG-T
BY51781
FT29181
FT30389
20317280-C-A
FT31818
BY634 Z29592
BY635 Z29593
BY636 Z29594
Z29595 JN72
BY637 Z29596
BY638 Z29597
BY639 Z29598
BY640 Z29599
Z29600
BY641 Z29601
BY642 Z29602
BY643 Z29603
BY644 Z29604
BY645 Z29605
BY646 Z29606
BY647 Z29607
Z29608
FGC33970
FGC33971
FGC33972
FGC33973 Z39680
FGC33974
BY98381
FGC54441 BY20305
BY20307 FGC54443
FGC54444 BY20308
FGC54445 BY20309
FGC54446 BY20310
FGC54448 BY20311
FGC54449 BY20312
BY20313 FGC54450
FGC54453 BY20316
BY20318 FGC54456
BY20319 FGC54457
BY20323
ZS11306
BY20325 FGC54458
BY20326 FGC54459
4225350-T-C
FT200662
FT200707
5708643-T-C
FT200808
FT92382
BY43266 FGC80630
FT201387
FT76293
BY43453
FGC54455
BY20301
BY20302 FGC54437
BY20303 FGC54439
PF4109
FGC54451 BY20314
FGC54442 BY20306
FGC54452 BY20315
BY20317 FGC54454
BY20324 FGC54435
FGC54447
BY11377 FGC54436
BY20304 FGC54440
BY42632
BY59311
BY45528
BY68778
BY45529
FGC23851
BY45530
BY2952
BY2953
BY2954
BY45531
BY23734
BY45532
BY98868
A8381
BY45533
BY45534
BY45535
BY102182
BY105126
BY45536
14908041-TG-T
BY127079
BY45537
BY45538
BY45539
BY139070
BY45540
FGC33060 Y15094
FGC33056 BY11117
FGC33039
BY20361
FGC33045
FGC33047 Y15090
FGC33052 Y15091
FGC33053
Y15500
FGC33055
16924741-AG-A
FGC33057
FGC33058 Y15092
FGC33062
FGC33063
FGC33064
FGC33066 Y15095
FGC33069 Y15097
FGC33071 Y15098
FGC33041 Y15088
ZS6234 FGC33044 Y15089
FGC33049
FGC33059 Y15093
FGC33067
FGC33068 Y15096
FGC33070
BY20362
BY13009
BY13010
BY35801
FGC11358
Z17568
FGC11342
FT5240
FGC11363
5384315-T-TA
FGC11318
FGC11331
19389907-G-A
FGC11360
FGC11362
L1336
FGC11317
Z17565
Z17566
FGC11320
FGC11321
FGC11322
FGC11324
FGC11327
FGC11329
Z17567
FGC11334
PF5374
FGC11337
FGC11338
FGC11339
FGC11340
FGC11343
FGC11344
FGC11345
Z17569
FGC11349
Z17570
FGC11361
FGC11336
FGC11353
15216614-ATGGAACC-A
FGC11341
FGC11346
FGC11347
FGC11350
FGC11352
FGC11356
FGC11357
BY224751
FGC11348
FGC11312
FGC11315
FGC11316
FGC11319
FGC11323
FGC11330
FGC11333
6453757-T-C
A936
Z29610
L1337
FT232765
A933
A934
Z29609
A935
BY20363
A932
BY19488
21493250-TTAA-T
BY19489
FT166098
FT166480
FT202858
FT202857
FT170061
FGC22824 MZ46 Z21398
FT171426
FT202856
10848941-CCACTCCATTT-C
BY140050
BY148368
FT169056
20434670-TC-T
FT308695
11528595-C-A
FT309350
BY82222
BY213691
FT46993
BY81149
BY120940
BY196168
FGC51754
FGC51237
FT67539
FT68512
FT68908
FT66312
FT66501
FT66917
15447909-C-T
FT198013
FT68891
FT66700
FT225405
FT69043
26614187-C-G
FT68015
12960578-G-A
FT207288
FT207644
FT235431
FGC32648 BY15554
A18559
FGC32649
FGC81551
BY15552
BY15553
FGC32655 BY15556
FGC32646
FGC32647 BY15551
FGC32650 BY15555
FGC32653
CTS7767
FGC65734
FGC65738
M365
BY19855
BY19856
BY19857
BY19858
BY75978
BY77025
BY82782
BY93480
BY95565
BY99979
BY104655
BY107385
BY110424
BY114045
BY117188
BY126043
BY126064
BY156825
17339594-T-G
BY133826
BY142565
BY147314
BY147802
BY148131
BY53659
8330451-T-TG
Y1379
A6484
A6485
A6486
A6487
A6488
A6489
A6490
A6492
BY8978
A6494
A6495
A6496
A6498
A6499
BY13840
BY13839
A6500
CTS11522
A6501
A6502
A6503
A6491 BY8992
A6504
A6497 BY8994
A6493 BY8995
BY8993
6802225-T-TA
BY8981
BY8982
BY8980
BY8997
BY8998
BY8983 FGC5724
BY20364
BY8986 A11527
BY8987 A11528
BY12129
BY12130
BY12131
FT35590
FT35595
FT35917
FT35979
4886251-T-TG
FT36010
FT36120
FT36304
FT36368
FT36375
FT36406
7510315-T-C
FT36525
FT36537
FT36567
FT36584
9304647-G-A
FT36689
FT202884
FT202881
10870824-CTCCAT-C
FT202883
FGC63373
FT36820
12608691-T-TG
13136610-A-AT
FT36952
FT37058
FT37091
FT37099
BY108211
FT37348
FT37494
FT37506
FT37513
20669817-C-T
FT37841
FT37880
FT37883
FT37919
FT37963
26324451-C-A
FT202882
Tracey
45013 45013
Treacy
271750
Carroll
MK45929
Carroll
112059
Carrell
359921
Linville
23133 23133
Lee
54646 54646
Carroll
738989
Murphy
194206 194206
Redmond
256801 256801
Crow
48750 48750
Dooley
168720
Carey
298623
Rose
6781 6781
Carroll
283359
Carroll
190806 190806
Egan
555223 S8AL9
Egan
3601
Flanagan
917007
Mitchell
174422 YF08494
Mitchell
510126
Bowe
146114 146114
Springer
176253
Maher
24434 24434
Maher
B75307
Maher
396950 YF08245
Cormack
N144276
Maher
385132
Harrison/Tracy
439049 YF07750
Brady
529257
Bohan
15288
Halligan
756308
Garvey
7565 7565
Purcell
107093
Purcell
869599
Purcell
287222
Purcell
695358
Green
253508
Crawford
B375110 B375110
Troy
514693
Carey
94756
Leahy
50471
Tinney
N126101 N126101
Arvela
N117038
Arvela
153101
McKusker
454093
Corcoran
256210
Duffy
268412 268412
Evans
638486 DN8HQ
Stout
450625
Simmons
26411
Little
B48352 B48352
Jones
N97202 N97202
Taylor
839222
Taylor
181566
Harris
135473
Barker
394294 MD7TR
Shaw
N205955
Barker
N141703
unknown
99275
Barker
40850 YF08018
Tucker
63838 63838
Hunt
847112
Barker
683173
Bean
306923
Manrow
418370
Barry
413002
Swann
105059
Ledu
IN10954
Famoso
249198
McCloud
208397
Denman
505040 C476K
Nicholson
514632
Osborne
462820 B4NFE
Nankivell
268743
Nankivell
155897
Nankivell
676063
Tippett
909779
Tippet
714641
Nankivell
406885 406885
Markey
169894
Markey
598644
Hodson
B305721 B305721
unknown
940033
Hinkle
241480
Farris
53766
McLure
382859
McClellan
140820
McLellan
425893
McLellan
247731
McNabb
513035
McNabb
744111
O'Neill
145081
O'Brien
811173
Hamilton
214652
Hamilton
233732
Hamilton
662722
Hamilton
550113
Hamilton
524311 524311
Hamilton
N103611
Hamilton
B77639
Hamilton
47508
Hamilton
155347
Hamilton
269660
Cupit
N27653
Sinclair
466925
Sinclair
36823
McKellar
493976 493976
McKellar
312297
McKellar
282516 282516
McKellar
428508 MG6SG
McKellar
519174 519174
McKellar
N262365
McKellar
739015
Robertson
295339 LYDH5
Robertson
8EP44 11891
Campbell
IN54950
McKellar
B332505
McKallor
902836
Stuart
908671
McKellar
IN88869
Kelly
178886
Fleming
269847
Grant
844577
McDonald
202112
Keith
467427
Duzan
470139
unknown
855522
Murphy
IN88980
Bennet
762758
Ross
133529
Matthews
364397
Brebner
529029
Helm
44592 YF06356
Kenyon
349856
Turner
280362
Atwood
160664
Doyle
371534 YNM3G
Doyle
453702
Menzies
IN37126
Hopkins
B260496
McWhorter
494661 494661
Hannah
328538
Fenton
337084 1966
Kelly
36758
Grogan
590059 590059
Byrne
439832
Molloy
241611
Johnson
320307
Unknown
LP6005677
Maher
N3362 11R9D
Maher
551689
Meade
N82445
Doyle
91126
Williams
70983
Marinan
332588
Marnen
664334
Marrinan
BP14646
Marrinan
IN95183
Marrinan
411984
Marrinan
IN78494
Marrinan
371063
Marrinan
248536
Marrinan
371123
O'Loughlin
443955
Bowman
762893
Glancy
486567
DeLancie
B369649
Cullen
210550
Mongan
N17039
Benson
208150
Benson
916646
Darling
913067
Darling
907158
Darling
285497
Darling
855971
Daily
B432898
Connor
MK32476
Considine
360874
Cahir
733921
Dunn
449574
Taylor
332874
Sims
449305
Jenkins
B128812
Fox
394940
Blake
N144826
Montgomery
158136
Laing
221278
Jamison
207191
Waldren
580947
Jamerson
131200
Jameson
497221
Jamison
154968
Mathes
B39787
Oliver
316273
Hognert
382256
Nelson
N207827
Ritchie
819349
Walker
226813
Covesea
I3132
Ely Carroll
Dennis Darling Project
BY8980 Jamieson

Overlay STR Data for an STR:


Porter
N28007
Oakes
H2290
A red background is used for men whose data has not yet been fully analyzed. His position on the tree is not yet final, and will in general be downstream of the current position. He may not be positive for all the SNPs/INDELs in the block he descends from.

Men whose NGS data have been fully analyzed are indicated with a grey background color.

Hinxton
HI2
Ancient DNA (aDNA). Coverage is not always the best, so position may only be approximate.

19503820-T-C
FGC5577?
A green SNP name with a '?' indicates that the SNP's status for the block is uncertain, but assumed to be positive. The same SNP probably occurs in an upstream block. It will be necessary to check BAM files or perhaps Sanger sequence some men to prove the result.

CTS4296
22233413-G-A
Mutations written with a red background fall within a region of the Y chromosome, such as the palindromic region, which has left the position of the mutation ambiguous. The true mutation may be at the indicated position, or at any one of a number of alternate positions.

Z18068
SNP names which are bold grey indicates that their exact position on the tree is uncertain. This SNP may belong further upstream or all downstream branches may not be positive for it. This is often the case for SNPs found in FGC kits or 1kG kits in regions not covered by BigY tests.