HIDE SNP NAMES

The Big Tree: R-Z195/S355

R-P312/S116 > Z40481 > ZZ11 > DF27/S250 > Z195/S355

Z195 S227
S355 Z196
S228 Z198 AM01891
CTS4188
Z29702
S14445
BY3270
S11121
BY27671
Z29706
Z29703
S8825
Z29704
Z29705
BY27680
BY27754
BY27689
BY27694
BY27703
BY27704
BY27755
BY27714
BY27717
BY27723
BY27732
FGC33584 ZS7270
BY27736
BY27756
BY27733
BY27757
BY27758
BY27702
BY27748
S11475
Z29710
S22015
BY3274
PH4190
Z29707
Z29708
Z29709
13424360-T-A
Z29711
A18234
Z29712
PH5262
BY27740
BY27679
BY27691
BY27713
BY27716
BY27718
BY27743
28785606-G-T
Y83394
Y83631
Y88223
Y88800
BY36424
Y129931 BY36425
Y96009
Y96308
16459297-CA-C
Y105576
Y107420
Y108367
BY36426
Y109186
Y112617
Y128590 BY36427
Y113281
PH3239
BY27759
Y28596
Y28948
Y28949
Y28950
BY27730
BY27735
Y28951
BY27760
S18462
BY3252
BY3268
BY3271
BY27739
BY27741
Y26628
BY27681 Y46322
S16490
BY27711 Y53308
S23655
BY27731
BY27746 Y59458
BY27753
BY27695
BY27706 Y51853
BY27720
Y56818 BY27725
BY3254
BY27752
FGC64980
BY27751
Y31343
Y32210
Y31344
Z31520
Y32219
BY27761
Y31345
Y32211
Y32208
Y31346
Y32209
Y31347
Y32215
Y31348
Y31349
Y32216
BY27762
Y31351
Y32212
Y32213
Y31352
Y32220
Y32214
Y32217
Y31353
BY27747
ZS312 Y964 M7953
S460 Z292
Z262 AM01890
Z267
M167 SRY2627
S361 Z200 AM01900
S234 Z199
Z269
CTS4716 Z689 AM01889 V3130
Z263 AM01892
Z204 AM01893
Z688
Z265 FGC11216
S457 Z201 AM01897
Z39951
Z264 AM01888
Z203 AM01894
Z202 AM01895
Z266 AM01896
Z205 AM01899
FGC19135
22224168-A-C
Z206 S235 AM01898
Z690
Z208 S362
CTS8289
S251 Z207
Z693
CTS9762
CTS4299
ZZ42
FGC11245
24315583-T-C
FGC11231
BY12104
FGC11226
FGC11232
FGC11235
FGC11237
FGC11239
FGC11240
FGC11241
FGC11244
FGC11248
FGC11255
FGC11251
FGC11252
FGC11234
FGC11247
FGC11219
FGC11225
FGC11227
FGC11228
FGC11229
14990168-C-T
Y67564
BY12105
BY12106
BY33771
BY33778
BY33800
A7080 FGC37223 BY3207
FGC37234
BY33784 Y99236
BY33755
BY33756 Y82609
Y82987 BY33757
BY33758 Y83280
BY33759
BY33761 Y84208
Y88289 BY33766
Y90081 BY33775
Y90082 BY33776
Y31963 FGC63341
BY33780 Y96166
Y97501 BY33783
Y99967 BY33786
BY33787 Y100110
BY33790
BY33797
22470471-C-T
BY33802
Y111682 BY33807
Y83938
BY12107
BY12108
BY12109
BY12110
BY12111
BY12112
FGC48569
FGC63996
4503060-T-C
4503069-G-A
FGC48553
FGC48565
FGC48555
7899381-G-GC
FGC48560
FGC48564
FGC48566
FGC48572
FGC48574
FGC48575
FGC48579
FGC48582
FGC48585
FGC63916
FGC63920
FGC63921
FGC63923
FGC63935
BY3258
22227270-A-C
25101659-G-T
BY12113
BY12114
BY12115
BY12116
BY12118
BY12119
BY12120
Y7916
BY12121
Z39222
BY12122
BY12123
BY12124
BY12125
BY12126
BY12127
BY12128
Z29720
CTS43
Z29721
Z29722
Z29723
Z29724
Z29725
Z29726
Z29727
Z29728
Z29729
Z29730
9845075-C-A
Z29731
Z29732
14031734-CTT-C
Z29733
Z29734
Z29735
CTS3444
CTS5447
Z29736
CTS5606
17201915-C-T
CTS7223
CTS7480
Z29737
Z29739
CTS10355
CTS10409
Z29740
Z29741
CTS10925
CTS11118
Z29743
Y15784 FGC35927
Y15646 FGC35935
Y15783 FGC35928
CTS10783
BY16168
FGC41847
BY16164
BY16165
BY16166
BY16167
FGC35932
22468207-C-T
FGC35929
7908093-CAG-C
FGC35930
A12553
A12554
FGC35931
ZS9022
FGC35933
FGC35934
FGC35936
FGC35937
FGC35938
FGC35939
FGC35941
FGC35942
FGC35943
FGC35944
FGC35945
FGC35946
FGC35947
FGC35948
FGC35949
FGC35950
FGC35952
22468103-C-A
FGC24586
BY31387
25345285-CGTCCCCCACGCTG-C
BY21596
BY21597
BY21598
BY21599
BY21600
BY21601
BY21602
BY21603
BY21604
BY21605
BY21606
BY21607
BY3196
BY3198
BY3201
BY3203
BY3205
Y40376
BY3215
BY3218
Y41121
Y41355
Y41624
Y41733
Y41742
Y42190
18051013-C-CT
Y42750
Y43135
Y43515
Y44416
Y44441
Z29719
A7408 BY3222
CTS4549
A7414 BY3202 BY757
A7415 BY3206 BY788
A7417 BY3221 BY1369
CTS10339
A7416
A7418 BY3223
BY3192
BY25862
BY25863
13989373-GT-G
BY1051
BY1131
BY1230
BY1788
BY2107
BY25859 Y112562
BY25861
BY36344
26011436-T-C
2777137-CCAAT-C
BY36329
BY36330
BY36331
BY36332
BY36333
BY36334
Y5037 Z17219 FGC17677
BY36335
BY36327
BY36336
BY36337
BY36338
BY36339
BY36340
BY36328
BY36341
BY36342
BY15235
22439493-C-T
26100150-G-T
BY15234
Y34471
19389067-CT-C
A15519
A15520
A15522
A15523
A15524
BY24905
A15527
A15528
A15529
A15531
Z17144
A15532
A15533
A15534
BY24908
Y34472
A15536
A15525
Y34473
A15535
A15521
A15530
BY24909
A15537
BY24906
BY24907
BY24910
BY24911
CTS606
CTS5337
Y7733 BY1755
CTS3555
Y8474 Z29714 BY814
Y7730 Z29716 BY1138
Y8475 Z29717
22243020-A-T
Z29718
CTS6340
Y132557 BY33833
17918336-T-TA
Z29713
13926411-C-T
Y29001
Z29715
Y28569
Y28570
22225069-T-A
22315722-G-T
BY6257
BY33836
BY33837
BY33838
BY33839
BY33840
BY33849
Y30608
BY33850
BY33830
BY33835
Y7729
7407691-AC-A
Y8476
Y8477
BY33832
Y8478
Y8479
Y7731
Y8480
Y7732
Y8481
Y8482
20804110-GT-G
Y8483
BY33845
A173 Z15291
Y30888
BY33829
Y30889
Y30890
Y30892
Y29954
Y30897
Y29955
Y30899
Y30900
Y30901
Y30898
Y30894
Y30893
BY33846
PF4485
BY33848
Y29956
27336096-G-T
BY3266
FGC46148
FGC46159
BY3265
Y36580
24335243-G-C
BY28409
16157704-TAGAA-T
Y110315
BY39949
BZ4330
BY39950
Y131379
Y131375
Y131381
Y131382
Y131369
Y90287
14175845-CA-C
L128 PF3499 BY27144
BY39951
Y131377
16374787-GT-G
CTS6393
Z29808
BY14297
Y131378
Y131372
BY39952
Y131384
Y131371
Y131383
Y131380
Y9114
BY972
Y9115 BY1371
Y9116 BY1505
Y8421 BY1529
Y9117
BY32616
24313451-T-C
Y95310 BY32601
BY32596 Y84676
Y91781 BY32599
BY32600 Y94100
Y125023
Y98942
BY32604
BY32605 Y102309
21193544-C-CT
BY32607 Y106597
BY32610
BY32611 Y109134
BY32613
FGC39101
FGC39110
FGC39114
BY3195
BY3197
BY3204
BY3211
BY36347
BY36348
Y50197
M3920
Y50683
Y50718
15479515-TAA-T
BY36349
Y53386
Y55719
Y56150
BY36345
BY36346
Y59588
BY36350
Y57912
BY3194
BY3199
Y51545
Y53641
22487675-AC-A
Y59109
Y111624
Y59353
Y59538
Y45544
BY36308
Y25205
BY36310
BY3255 Y19536
BY3259 Y19538
BY3267 Y19529
BY3272 Y19533
24891527-AG-A
BY27944
Y19537
BY27965
BY27968
Y19534
Y19543
Y19153
Y19544
Y19154
Y19155
Y19540
Y19541
Y19156
Y19530
18983349-GAGTA-G
Y19531
19103880-G-GTT
Y19532
20022326-GAATAC-G
Y19542
22055736-C-CA
22233969-G-C
BY27964
Y19970
Y19149
BY27972
Y19535
Y19539
Y19151
ZS6814 V1763
CTS9158 PF1991 V3440
Y20216
Y19710
21113815-CCT-C
Y19967
22432769-A-C
A477
A478
Z262? AM01890?
Z267?
Y31677
BY36312
Y31688
Y31298
BY36313
FGC10766 Y5298
Y31689
Y31690
Y31678
Y31679
Y31686
Y31681
Y31682
Y31685
Y31683
Y31300
Y31301
Y31684
BY36314
Y31303
Y31304
Y31297
21090108-AAATAC-A
Y16965 BY3208
Y16881 BY3214
Y16882 BY3217
CTS9993
22029976-CAG-C
CTS11486
2795463-T-C
2798910-C-T
6696152-G-T
CTS486
6931712-AAAGTG-A
6931733-ACATACTGACATATTGATTCTTTGAAAAGAAATTTAGAACT-A
CTS1031
CTS1501
9015255-G-C
9480591-T-G
CTS1693
14360239-C-A
15045938-G-C
CTS7113
17577286-C-T
18837541-G-T
18983052-C-A
19277245-T-C
19493368-A-G
20392446-A-G
Y26643
21742456-A-G
Y16883
CTS11583
7270814-C-T
8798865-A-C
9379901-C-A
15090482-C-T
A3389
17274294-A-G
22908471-A-G
28795695-T-A
22258442-C-T
8974563-C-A
Y17741
L165 S68
25452977-G-A
25934325-C-T
BY129 Y5120
BY130 Y5111
BY131 Y5112
BY133 Y5127
BY134 Y5128
BY135 Y5132
BY132 Y5119
Y5114
FGC40840
Y5124
Y5110
13836170-TCTCGAATGGAATGGA-T
Y5113
Y5122
Y5115
Y5123
BY209 Y5118
Y5126
Y5327
Y5134
Y5129
Y5130
Y5131
Y5133
Y5125
FGC58542
Y5121
Y5109
FGC58549 BY25842
Y5116
Y5135
Y5108
BY3269
A10683
22318691-C-A
24270442-A-G
A11118
BY13651
A11509
17892773-A-AT
A11510
22438978-G-A
BY13652 FGC58543
Y17559
Y17482
Y17560
FGC58550
Y17561
Y17562
BY3225
BY3257
8631875-C-CA
BY20187
BY3260
BY3261
BY3262 Y67974
BY3263
BY13643
BY13644
BY20188
BY13645
BY13646
BY13647
S16067
14610888-C-CATAG
BY13648
BY13649
BY13650
BY20166
BY20167
BY13641
BY3200
BY3219
15871011-AT-A
Y22772
Y22768
22480425-T-G
3161572-GAAA-G
3161577-AG-A
BY3193
BY3209
Y22123
BY3212
BY3216
Z28089
BY3220
17147422-CTT-C
17147427-TTC-T
BY210
Y15462
Y22770
Y22773
BY13642
FGC35131
Y22769
24933691-G-A
BY15421
BY15422
23120341-CTGT-C
FGC40819
FGC45694
FGC40824
FGC40827
FGC45699
18824237-T-TA
FGC40832
FGC40838
FGC29987 BY456
BY3224
BY19719
BY3253
S5661
BY13604
S6366
BY3256
S5662
S6339
S5643
BY13605
BY13606
BY13607
S6338
BY13608
BY13609
BY13610
BY13611
S5652
18885189-GT-G
BY13612
BY13613
S5647
S7415
S5665
PH2449
BY3210
BY3213
BY13703
BY13704
22214407-A-AT
BY13705
BY19718
FGC29992
FGC30013
FGC30015
FGC30016
FGC29986
22369471-G-A
FGC29985
FGC29988
FGC29989
FGC29990
FGC29991
FGC29993
FGC29994
FGC29995
FGC29996
FGC29999
FGC30001
FGC30002
FGC30005
FGC30006
FGC30008
FGC30009
FGC30010
FGC30011
FGC30012
FGC30014
BY20095
Z16216 FGC28798 ZP256
BY20096
BY20097
BY20098
BY20099
BY20100
BY20102
BY20104
BY20105
BY20107
F21211
BY20108
ZS2498
BY20110
BY20111
BY20112
BY20114
BY20115
22807337-GC-G
BY17883
S23468
BY13614
BY13615
BY13616
BY13617
BY13618
BY13619
BY13620
BY13621
BY13622
FGC63328
13522264-G-C
BY13623
BY13624
BY13625
BY13626
BY13627
BY13628
BY13629
BY13630
BY13631
BY13632
Y1238
BY13633
20836599-G-A
BY13634
BY13635
BY13636
BY13637
BY13638
BY13639
BY13640
24427777-CTCT-C
BY13653
BY13654
9518920-T-G
13647271-G-A
13808160-G-A
BY13655
BY13656
BY13657
BY13658
BY13659
BY13660
19170180-A-G
BY13661
BY13662
22446791-C-T
22480103-G-C
BY13663
BY13664
BY13665
28206042-C-T
FGC20084
22479124-G-A
FGC35861
FGC35863
FGC35865
YP615
FGC35868
FGC35870
FGC35871
FGC35873
FGC35874
FGC35875
FGC35876
FGC35856
FGC35878
FGC35879
FGC35882
FGC35883
FGC35884
FGC35885
FGC35886
FGC35887
FGC35858
FGC35888
FGC35890
FGC35891
FGC35857
FGC35854
PH1909
YP5900
BY36372
CTS7079
PH3372
CTS10320
BY36449
Z272
S229 Z274
Z296
Z294
Z29697 BY907
S1306 AM00494
CTS7768 S1307 AM00495
S1319 AM00497
DF17 AM00499 S455
S11695 SK2120
CTS13028 S1322 AM00498
Z29695
Z29696
Z29698
Y3469 AM00492
CTS5083 AM00493
CTS11346
FGC14113 Y3470
22264668-T-C
25983735-C-A
24979361-T-G
FGC14126
FGC14139
FGC14124
FGC14140
FGC14117
FGC14118
FGC14119
FGC14125
FGC14129
18416106-AT-A
M428
FGC14132
FGC14133
FGC14135
21784633-G-GT
FGC14136
FGC14116
S1041
FGC14114
FGC51322
FGC14112
FGC14115
FGC14137
Y23495
Y23497
Y23193
FGC39984
BY31082
PH92
BY31079 Y38511
Y38979 BY31080
BY31081 Y39648
BY31083
A4658 BY1206
BY27644
A4659 BY1277
21532899-C-CA
BY1806
BY2073
Y14050
S450 Z268
S356 Z220
S230 Z209
21564193-C-CA
Z210
S357 Z215
Z271
CTS3889
Z694
S1217 Z295
S25783
S1220 CTS3702
CTS4065 Z2355 S1221
BY3191
15548847-GACAC-G
FGC15710 Y8717
FGC15714 Y8716
FGC30420
CTS10029
BY12165
FGC15712 Y8715
FGC15713 Y7765
Y7766 FGC15711
FGC29721
BY3190
Y130729
7378237-CAT-C
Y130587 BY36274
Y130815 BY36275
Y130829 BY36276
BY36277 Y130733
Y130743
Y98490
Z39479
Y130837 BY36278
22445665-C-T
Y130610
2687335-G-A
3821259-T-C
6362445-T-C
6932241-T-A
Y130820
Y62263
Y130821
8396370-C-CA
Y130646
Y130563
15545523-CA-C
Y130685
17128416-G-GA
17237821-C-T
Y130756
18234370-T-C
FGC47547
Y74453
19985948-A-G
Y130617
21768718-GT-G
Y130737
Y130759
22256445-A-T
22462082-C-A
22467449-G-A
22970310-T-G
Y130722
23553341-G-C
FGC24098
Y130691
Y130623
28724646-CT-C
FGC29724 Y14479
FGC29729
FGC29730
FGC29731 Y14481
9390697-GTTT-G
FGC29732
FGC29738
FGC29745
17634335-CA-C
FGC29749
FGC29752
FGC33362
22466320-G-T
22472739-CAG-C
FGC29755
FGC29756 Y14489
FGC29758
FGC29739
FGC33363
FGC29722 Y14477
FGC29723 Y14478
FGC29720
FGC29725
FGC29726
FGC29727 Y14480
FGC29728
FGC29733
FGC29734
FGC29735
FGC29736
FGC29737 Y14482
FGC29741 Y14483
FGC29742
FGC29743 Y14484
FGC29744
FGC29746
FGC29747 Y14485
FGC29748
FGC29753 Y14487
FGC29754 Y14488
FGC29757 Y14490
CTS4183
Y45315
A14311
BY31939 Y46475
BY31940 Y47167
BY31941 Y47955
9427645-G-C
FGC3444
BY31942 Y49160
BY31943
Y93763
BY31944 Y50895
Y50935 BY31945
Y52334 BY31946
Y52398 BY31947
BY31948 Y52727
BY31949 Y53509
FGC309
BY31950 Y55631
ZQ818
22459676-C-T
22488186-T-C
BY31951 Y58254
BY31952 Y58303
BY31953 Y59412
Y59136
Y55634
Y50968
Y53817
Y59571
6931479-C-G
7809023-T-G
14655627-A-G
21281858-G-A
21748603-G-A
22474015-A-T
22474024-T-C
22558521-C-A
FGC15730 Y10797
Y10800 FGC15737
BY12166
FGC15731 Y10798
FGC15732 Y10799
FGC15735 Y11674
BY30493
FGC15726
FGC15742
FGC15748 Y11809
BY12167
FGC15733
FGC15749
7537430-CAATT-C
BY27767
BY27768 Y16568
BY27769
A5001 Y13437
26175667-A-G
FGC69225
FGC15712? Y8715?
FGC15713? Y7765?
Y7766? FGC15711?
Y17687 BY3275
Y17458
Y17459
Y38287
Y17460
Y17461
Y17463
Y17685
Y17464
Y17686
Y17465
Y17466
Y17677
Y17678
Y17679
16757733-GTGA-G
Y17680
Y17467
Y17682
Y17683
18726728-C-CT
Y17684
19396702-GC-G
Y17688
Y17689
22298063-T-A
22462022-A-C
22462176-G-A
FGC69210
Y17468
Y17470
Y17471
Y17472
Y46504
Y48119
Y49584
Y56103
Y57057
Y59451
22308220-G-T
26320023-G-A
ZS10971
Y94498
Y95292
Y96610
19067361-CTATT-C
Y108132
BY36261
Y108956
22587537-CT-C
Y82427
Y82766
Y85438
Y86423
BY36259
15057494-CAG-C
Y96826
Y98015
Y98438
BY36260
Y109154
Y109435
Y111991
24006544-A-AT
Y113026
S16864
FGC39263
FGC15712? Y8715?
FGC15713? Y7765?
Y7766? FGC15711?
FGC23196
FGC15712? Y8715?
FGC15713? Y7765?
Y7766? FGC15711?
FGC23175 Y13445
FGC23176 Y13446
S11482
S12100
S12214
FGC23178 Y13211
FGC23179
S12458
FGC32186
S16934
Y13447
15403858-T-TC
S17990
FGC23183 Y14502
FGC23184 Y13448
S18672
FGC23188 Y13449
FGC23189 Y13451
FGC23193 Y13212
Y9136 FGC15329
15897634-C-CCT
FGC23190 Y13450
FGC23171
FGC23173
6597897-TCA-T
S9293
FGC23170
FGC23180
FGC23182
FGC23186
FGC23177
FGC23181
FGC23192
22459985-C-T
FGC32182
FGC32183
FGC32184
FGC32191
BY12171
BY12172
BY12173
BY12174
BY12175
BY12176
A8256 BY3279
BY12178
BY12177
A8257 BY3282
S1218
9809180-A-G
BY36262
Y2189
BY36263
S1227
BY36264
BY36265
BY36266
BY36267
BY36268
S1233
BY36270
S1240
BY36271
BY36272
BY36273
FGC34881
FGC34898
ZZ77
Z216
PF7595 Z211 S358
PF7598 Z270
S452 Z213
Z218
Z217
Z221
Z278 S181
Z212
Z273
BY2513
Z219
Z297
CTS2608 Z695
CTS12074 S8070
19966372-C-T
BY36212
Y86753
Y102347
Y102363
22485507-G-A
BY36223
Z697
BY3283
FGC55805
S348 Z214
Z298
Z696
24422775-CA-C
BY13482
Z300 F1314
Z279
CTS8087
CTS9164
Z29684
CTS2142
PH1859 Y9355
Y9356 FGC35765 Z29687
Z29685
Z29686
M153
BY3189
FGC35766
Y9072 FGC35767
CTS9053
A13063
25047854-G-A
8980486-A-T
CTS6315
22465350-A-T
22484303-G-A
Y31312
Z29688
CTS7359
PH4283
CTS10504
22221899-T-A
Y32051
Y32050
CTS5103
CTS8412
FGC5565 S8311
BY36257
Y32049
Z29689
7371145-C-G
22460561-T-A
CTS11473
Z29694
BY36256
Y36501
PF5374
CTS10002
Y108064
CTS11728
Y36500
Y36503
Y36499
Y36502
CTS7870
19199906-G-T
CTS7927
21088032-T-A
Z20821
A4679
A4682
A4675
A4681
A4690
A4673
BY13480
A4683
A4685
A4676
BY13481 A11746
A4695
A4686
A4684
A4687
A4692
A4674
A4688
A4678
A4691
A4689
A4677
A4680
A4672
A4693
P314 S220
FGC7579 YP4440
Y19587
Y19589
Y19590
Y19592
Y19146
Y19595
PH1171
Y19593
Y19594
Y19596
Y19597
Y19598
Y19601
Y19602
Y19599
Y19604
Y19605
Y19147
Y19600
Y19148
Y19606
Y19588
Y19591
Y19603
BY13463
BY3333
BY13465 A13046
BY13466 A13047
Z34956 Y62851
BY13467 A13048
Y4379
A10644
BY13468 A13049
BY13469 A13050
BY13470 A13051
BY13471 A13052
BY13472 A13053
BY13473
BY13474 A13054
BY13475 A13055
BY13476 A13056
BY13477
BY13478 A13057
BY13479 A13058
A8344 BY3033
BY13464
BY3281
M7378
BY3284
BY22389
BY22390
BY22391
BY22392
BY22393
BY22394
BY22395
BY22396
BY22397
13660633-ATGCAATGGAT-A
BY22398
BY22399
BY22400
BY22402
BY22403
BY22404
BY22405
BY22406
BY22407
BY22408
BY22409
BY22410
BY22411
BY22412
BY22413
BY22414
BY22415
BY22416
BY22417
BY22418
BY22419
BY22420
BY22421 FGC70706
23323008-TG-T
BY22422
ZZ40
FGC23342 Y9426
FGC23343 Y9432
BY13483
8605864-AG-A
FGC23347
FGC23349 Y9427
FGC23350 Y9428
FGC23351 Y9429
FGC23353 Y9087
FGC23355 Y9430
FGC23356 Y9088
FGC23359 Y10801
FGC23363 Y9431
26176604-T-C
BY13486
FGC62825
FGC28370
FGC28372
FGC28373
FGC28374
FGC28375
FGC28376
FGC28378
FGC28379
FGC28380
FGC28368
FGC28381
Z12111
FGC34251
FGC34252
FGC34253
FGC34254
FGC34255
FGC34256
FGC34257
FGC34258
FGC62822
FGC23344
FGC23345
FGC23346
FGC34259
9063243-AC-A
9093643-AAATT-A
FGC19339
FGC62823
FGC23348
FGC34261
FGC34262
FGC23352
FGC62824
FGC23354
FGC34263
FGC23357
FGC23358
FGC23360
FGC23361
FGC23362
FGC23364
FGC62826
FGC34264
S21184
Z419 PF5310 AM00135
FGC13557 Y14105
BY13487
FGC13563
FGC13550
FGC13547
FGC13552
FGC13553
FGC22861
FGC13556
FGC13561
FGC13565
FGC13569
BY32750
FGC13573
25334036-C-G
FGC13574
19692496-C-T
6209616-T-G
7465981-C-G
FGC43319
FGC43321
FGC43322
FGC43324
FGC43325
FGC43326
FGC43328
FGC43329
FGC43330
FGC43332
FGC43333
FGC43335
FGC43337
17347695-AAGAG-A
FGC43340
FGC43341
Z33595
FGC43343
FGC43344
FGC43345
Y22943
Y22942
FGC43347
A7066
BY32732
BY32723
BY32724
BY32725
BY32726 Y83724
BY32728 Y86009
Y91346 BY32735
Y91927 BY32736
BY32737
Y98418 BY32739
Y99649 BY32740
BY32741 Y100658
BY32743 Y106391
BY32744 Y106884
BY32745 Y107156
BY32746 Y107562
Y113435 BY32752
S19290
22231460-T-C
ZZ74
ZZ75
BY21030
BY21031
BY21032
Y96698
BY32575
BY32576 Y82202
Y82693
6980267-GAC-G
Y83823 BY32577
BY32578 Y84209
Y90394
BY32580 Y91903
15421402-CGG-C
Y95343 BY32581
Y95500 BY32582
BY32583 Y96478
Y97881
Y99047
Y100737 BY32584
BY32585 Y100738
17947982-CATTGG-C
BY32586 Y102902
BY32587 Y104123
19399510-GA-G
BY32588
BY32589 Y105278
Y108694 BY32590
BY32591
BY32592
BY32593 Y110535
Y110650 BY32594
BY32579 Y84987
BY40199
BY40200
BY40201
22271549-TTAC-T
22271603-G-A
22271609-T-G
22271612-A-C
22271615-G-A
BY40202
22271639-G-C
BY40203
BY40204
18198518-CT-C
BY33255
BY33256
BY33258
BY33261
BY33263
Y6610 Z19700
BY33238
BY33241
BY33248
BY33249
BY33254
BY33262
BY33267
2781110-A-G
7089748-G-A
7840048-T-A
9391784-A-G
13664769-G-C
14168380-T-C
BY13116
17072116-G-C
17184779-C-T
17320558-T-G
17962964-A-G
18979989-C-T
21609803-G-T
22463586-C-G
22489378-G-A
28781274-C-T
Y16854
Y17153
Y17143 BY3276
Y17144 BY3277
Y17154 BY3278
BY13488
Y17147
Y16855
Y16857
Y17148
Y17149
Y17150
CTS7654
18422297-AG-A
Y17151
Y17152
Y17155
BY18982
BY33264
BY33266
Y17156
BY13489
BY13494
Y17157
BY33257
Y16856
9995134-G-A
Y17146 BY3280
BY13491
Y17145
BY13490
BY13492 A13044
BY13493
Y11219 Z29649
Y11218 Z29650
Y11216 Z29651
Y11289 Z29652
CTS9050
Y11287 Z29653
Y11286 Z29654
Y11285
6927449-C-T
PF7512 L566
Z29656
Z29657
PH312
Z29658
Z29659
Z29660
CTS2379
PH1354
ZS822
CTS3423
CTS4531
CTS4558
15794635-G-T
Z29661
CTS8196
Z29662
Z29663
PH5341
Z29664
Y2491 FGC2094
Y11217
Y11288
Y11215
Y11880
BY3285
Courtney
295361
Courtney
N134063
Courtney
269448
Courtney
618756
Courtney
423701
Peatey
379406
1k Genomes
HG01761
Ralls
70228
1k Genomes
HG01747
Turchanov
327488
Marques
645602
Silva
N114116
Moore
164809
Allardice
259586
1k Genomes
NA19756
Lansdon
264075
Rosie
331621
Coleman
N83811
Cashatt
135603 135603
Montealegre
N113440
Lawrence
363659
Morris
463053
Lyons
174609 174609
Teeter
598872 598872
Baker
N16937
daRosa
380589
deSousa
495106
Betz
656262
1k Genomes
HG01075
Parrish
372998
Parrish
546172
Parrish
131364
Parrish
133909
Parrish
97633 3UKCJ
Devericks
15772
Parish
118119
Parrish
114648
Hodges
31950
Pages
N113694
Bürgi
N22590
Parker
364834 364834
Parker
637680
Parker
498344
Parker
232843
Mallard
271421
1k Genomes
HG00126
Conde
339740 339740
Trane
272172
Beaman
270846 UEJFD
Rothenberger
678751
Andersson
446556 E4FEH
Shipman
656522
Guthrie
129769 129769
Guthrie
8393
Wangermez
E2318
Aprix
N105525
Marimon
N113329
Vernade
N42387 DKAUK
Neal
PPT8C
Groesenicke
700568
Wright
664659
1k Genomes
NA20342
1k Genomes
HG01148
1k Genomes
HG01464
Adams
133307 133307
Palmer
366608 366608
1k Genomes
NA19777
Rader
5185
Rader
557777
Rader
6589
Rader
578052
unknown
B26940
Maloy
118505
Purcell
165103
McSparin
509116 509116
Purcell
107846
Linton
154890 154890
Hancock
230482 230482
Hancock
594118
Gilliland
139250
Smith
307013
Dunbar
155844
Dunbar
293714
Dunbar
298543
Dunbar
394796
Parker
173374
1k Genomes
HG01359
1k Genomes
NA12716
Jones
419922
Jones
558918
Bengtsson
N24300
Girling
643113
Gough
573742
Love
283497
unknown
262100
Spence
103761
Henson
26412
Poole
186981 186981
Grosch
557418
Dawkins
26859
Dawkins
15935
Sotomayor
540436
1k Genomes
HG01374
Martin
428489 428489
Williams
524034
Barber
27334
1k Genomes
HG01791
Yerlitz
509766
Joyce
110776
Joyce
N51810
Silveira
405047 YF04011
Neves
487468
da Rosa
529503
1k Genomes
NA19741
Rose
56976
Cardozo de Vargas
473435 473435
Quiles
E9190
Jonsson
521553
Nilsson
550888
Shaddix
785145
Pershouse
250376
Weeks
B65250
Bouffier
N131288 N131288
Robie
107408
Jamon
E18592
Smiddy
253563
Lautamies
654678
Crandall
174435
Campos
265856
Noble
171839
Storey
599041 599041
Deutsch
N22555 2220
Szólád SZ5
SRR6703600
Derory
352391 QCYUW
Coffey
407950
Keogh
196257
Coffey
209475 209475
Coffee
134201
West
183381
Taylor
209708
Moore
331669
Andrews
213936
Andrews
421647
Andrews
540672
Trail
226682
Alemao
556357
Machado
355525
1k Genomes
HG01365
Asheim
265566
Latimer
B47871
Salgado
484187
MacNeil
100750
O'Neill
265111
MacNeil
65411
McNeil
38596
McMullin
197816
Cameron
532630
Bowie
238779
Buie
N144325
Carmichael
N95971
MacDonald
294731
Cameron
189071
McDonald
194727
MacDonald
46281 F3RBZ
MacDonald
69720
Pridgeon
B6746
Pridgeon
N26618
Weekley
383614
Tucker
52781 YF06111
Harding
314160
Arsenault
N109286
Armstrong
B2662
Ralston
380316
Ralston
261127
Olofsson
99990
Clark
381389 N2WHQ
Stephens
678272
MacLeod
47096
McLeod-Wandell
B102487 B102487
McLeod-AN
193751
Childress
163524
McLeod
41571
McLeod
150587
Stewart
N127822
Rasmussen
N131163
Robert
483934
Bell
345615
Beall-MD
555891
Rouquier
314194
Rouquier
320592
Elliott
436280
Ayton
240028
Ayton
163136
Johnston
B274058
Terrill
N60197
Terrell
N82592
Clopton
305133 305133
Roper
594142 594142
1k Genomes
HG00112
Fleming
B3354
unknown
B92341
Mas
193141
Stratton
N115425
McDonald
221732 221732
McDonald
B9082
Durkin
256685
Meehan
204524
Connell
B67507 B67507
Menge
N3432
Joyce
272106
Lightfoot
447747
Burness
290717
Castro
732200
Jaráiz
N249439
Allardt
64616
1k Genomes
NA20519
Borba
1188 YF04532
Winward
476995
Williams
B5032
1k Genomes
HG01392
Hart
26772
Tran
257615
Daniel
200309
Sawyer
574891
Smith
65084
Frederick
B156609 B156609
1k Genomes
NA20752
Coffin
266234 YF03208
1k Genomes
HG00141
1k Genomes
HG01631
Richard
456973
Torroella
N122926
Torroella
580277
Pletcher
269087 269087
Zenker
97920 BTN5U
Zenker
246892 ASVM9
Meister
271076 RMFBM
Cilley
N125305
Selley
51483
Selley
394059
Credland
B193035
Nelson
415230
Nelson
451558
1k Genomes
NA20518
Hulan
195834 G19LI
Richert
44479
Butler
318020
Rose
N86315
Adams
B105711
Warren
542289
Lorenzo
B71421
Gummer
233908
Gummer
260546 260546
Gummer
463867 463867
Cartier
N115807
Foushee
301541
Kidley
276157 276157
Vivies
90025
Horne
243919
Johnson
B86236
Johnson
B61878
Feberwee
749513
Silvey
354100
Pastore
249537 VR8V4
Chernik
1401
Zima
287884
Craige
195690
van den Vliet
109279 YS0PO
VanderVliet
315428
Bjorkman
76755 AMLSX
Okkels
N108812 87PC9
Webb
224254
Callaway
15745
Callaway
445238
Dudzak
236154
Davis
251278 251278
Guillaume
406473
Würffel
B110977 B110977
Moreau
95682
Navarro
N23134
Pfeiffer
N137161 N137161
Jàfer
171840
Avogaro
N133970
Larkin
208384
Carter
22975
Boggs
217254
Pitts
28321
1k Genomes
HG01440
1k Genomes
HG01630
1k Genomes
HG01047
Estrada
N133091
Samaniego
416069
Sallaberry
85359 PXLNT
Lopez
N151557
1k Genomes
HG01521
Madalengoitia
174994
Vildósola
507179 507179
1k Genomes
HG01280
1k Genomes
HG01932
Jimenez
N208723
Fernandez
393101 YF03958
1k Genomes
HG02221
1k Genomes
HG00637
1k Genomes
HG01624
1k Genomes
HG01669
1k Genomes
HG01603
1k Genomes
HG01488
Pine
499511
Hetrick
B1455 b1455
1k Genomes
HG01173
1k Genomes
HG01286
1k Genomes
NA19750
1k Genomes
HG01259
unknown
B189437
Abaunza
B189850
Dias
667689
Cottino
414987
1k Genomes
HG01479
Corden
B3990
1k Genomes
HG01608
Towne
102694
Towne
104747
Towne
200889
Towne
191761
Souser
388687
Souser
377874
Souser
408351
Perez
N94262 YF04557
1k Genomes
NA12874
Hejza
N87587
Sismeiro
575387
Klaasen
N16822
Corbin
130376
Carter
348762
Carter
14489
Blades
N44347
Winters
81973
Pardy
26BS5
Cushing
664963
Shrout
506871
Leinenbach
B6432 8Q7KV
Leinenbach
3QRRX
Canovas
E11427
Vincent
612257
Gibault
B2323 S2RNJ
Lehmann
514939
Smargiassi
N163675
Otten
N126593 N126593
Penders
231236
Dyck
E25365
McKinnon
463559
Maness
65753
Bryan
650971 650971
Cox
223805 223805
Danders
136884
Wood
N48992
Burke
716482
Burk
124720
Burk
364436 364436
Burk
108969
Palmer
99668
Jorgensen
B66194
Smith
556015
Lewis
N46299
Lewes
B188486
Jensen
B1442
Thondel
N30242
Parker
148469
Kaas
B115991
1k Genomes
HG01765
Glasscock
325342
Hjelt
193827 193827
Pesola
308908 308908
Hjelt
377534 377534
Karlsson
444326 444326
Fredrickson
12207
Larsson
521174 521174
Löfmark
411315
Selby
258526
Hamill
107709
Kohl
119325
Summerour
326402
Williams
251354
1k Genomes
HG01271
1k Genomes
HG01700
1k Genomes
HG01524
Iriarte
N87857 N87857
Tranberg
113837
Unknown
388741
Dreimiller
266575
Nicolaus
362369

Overlay STR Data for an STR:


Porter
N28007
Oakes
H2290
Williamson
196041
A red background is used for men whose data has not yet been fully analyzed. His position on the tree is not yet final, and will in general be downstream of the current position. He may not be positive for all the SNPs/INDELs in the block he descends from.

Men whose NGS data have been fully analyzed are indicated with a grey background color.

Those men with a grey background and a pink bar to their left have been finalized, but haven't gone through as much scrutinity as earlier kits have. In particular, no search has been made for recurrent SNPs or other unusual mutations. For the vast majority of kits, this has no effect at all, but I will review them as necessary in the future.

Hinxton
HI2
Ancient DNA (aDNA). Coverage is not always the best, so position may only be approximate.

A242
FGC18232?
A red SNP name with a '?' indicates that the SNP's status for the block is uncertain, but assumed to be negative. The same SNP probably occurs in a parallel block. It will be necessary to check BAM files or perhaps Sanger sequence some men to prove the result.

CTS4296
22233413-G-A
Mutations written with a red background fall within a region of the Y chromosome, such as the palindromic region, which has left the position of the mutation ambiguous. The true mutation may be at the indicated position, or at any one of a number of alternate positions.

Z18068
SNP names which are bold grey indicates that their exact position on the tree is uncertain. This SNP may belong further upstream or all downstream branches may not be positive for it. This is often the case for SNPs found in FGC kits or 1kG kits in regions not covered by BigY tests.