HIDE SNP NAMES

The Big Tree: R-DF106

R-P312/S116 > Z290 > L21/S145 > DF13 > Z39589 > DF49/S474 > Z2980 > Z2976 > DF23 > Z2961 > Z2956 > M222 > Z46375 > DF106

DF106 S658 Y2841 FGC4100
DF104 S661 Y2842 FGC4099
DF105 S659 Y2843 FGC7927
DF108 Y2844 FGC7930 S6151
DF109 S660 Y2845 FGC4101
DF85 S675
20064678-A-G
20174796-T-C
FGC12183 Y7081
FGC12184 Y7082
FGC12185 Y7084
Y7085
FGC12186
FGC12187 Y7090
FGC12768 Y7086
FGC12190 Y7091
FGC12191 Y7087
FGC12192 Y7083
BY2474
FGC12188 Y7089
S673
22824700-C-T
S668
DF97
FGC8738 Y7007
FGC8739 Y7006
FGC8740
ZZ36
FGC19851
BY3346
BY3345
FGC19846
FGC19849
FGC19840
FGC19856
FGC19844
FGC57794
FGC19847
FGC19848
FGC19845
FGC19852
FGC19854
FGC19857
FGC19858
FGC19853
FGC30115
6517773-AAAC-A
FGC30116
12593161-ACAC-A
12593166-C-CCCCTTCAT
FGC30118
FGC30120
FGC19842
A1147
FGC33216
FGC33214
17678610-T-C
FGC33215
FGC42106
22113636-C-G
22113637-A-G
FGC42105
FT39894
FGC42103
12722790-CAT-C
FGC42104
BY23098
6920836-TTAAAA-T
BY111353
BY115891
BY18295
BY18302
20300387-A-G
20300390-A-T
BY188392
BY24588
BY188732
FGC42486
FGC42490
FGC42491
BY21189
BY18273
BY21190
BY21191
BY21192
BY21194
BY21195
16270817-C-G
BY21193
BY21206 FGC65266
BY21207
BY172979
BY219535
FT12253
FT48473
BY18299
BY59132
BY18252
BY35767
BY35768
BY35769
BY35770
20586897-TATC-T
18980-G-A
BY21177
BY21173
12467845-AG-A
BY21178
BY21176
BY21172
FGC39685
20919486-G-GT
BY21174
BY21175
BY104365
14686416-CTTTG-C
BY113621
BY136722
BY174719
BY174753
BY147543
Z29319
FGC41501
BY35773
BY21154
Z38936
BY21155
BY21157
BY21158
BY21156
Y128824
BY21159
BY21160
BY21161
BY41462
BY47930
BY38581
BY38584
20604347-CGTT-C
BY38585
BY38587
BY61211
BY38582
BY38586
FT51045
20321345-G-A
BY38583
BY38577
BY38578
BY38579
BY38580
BY35771
BY35772
BY182428
19697457-AT-A
BY35774
BY193442
BY193669
BY194868
BY195360
BY196078
FGC41507
FGC41508
FGC41514
FGC41512
FGC41503
FGC41504
21223551-T-C
FGC41513
FGC41515
FGC41516
PH1066
BY11535
BY11536
BY11537
BY11538
BY11539
BY11540
BY11541
BY3343
A4697
FGC49797
FGC49799
FGC58598
BY21235
BY21236
BY21238
BY21237
BY157503
BY205484
BY118289
BY158126
BY158509
BY158540
S666
BY21179 FGC68168
BY21180 FGC68161
BY21181 FGC68162
BY106100
BY115036
BY115128
BY155231
Z31871
16844061-ATAAT-A
BY88350
FGC8840
BY471 A1330
FGC62103
Y22125 FGC49699
FGC8740?
BY470 A1332
BY472 A1331
FGC51813 A12202 BY31357
15033037-CT-C
FGC52372
Y16739
FGC52373
FGC52368
FGC52369
FGC52370
FGC52371
FGC8041 F6497
FGC51812
8251726-AG-A
FGC51811
PF4004 P37
FGC51814
FGC51816
P41 M359 A17722
Y112144
BY54598
BY198653
F6489 Z16728
BY171706
Y137170
Y109167
FGC49693
19223561-GA-G
FGC49692
A11230 FGC49695
A11106
A11101
A11103
Y24026
YP1404 A11104
A11099
A11105
A11100
BY43972
A11102
FGC51957
7924285-C-CA
FGC51958
FGC51959
FGC51960
A11231
BY18261 A15222
A15223 BY18269
A15224
FT28864
BY211384
BY211385
BY166877
19969551-G-A
BY21203
14464628-TA-T
BY41036
BY21205
BY43280
26462545-A-G
BY21204
BY38596
Y132759
Y132756
BY38597
BY174705
BY38598
Y132758
BY169953
Z21076 YP4448
BY171180
5426071-CTTTG-C
K100
BY71332
BY90972
A934
BY141343
9028882-C-G
10036250-C-T
20295876-T-A
BY3344
BY18350
BY25937
13429427-AG-A
FGC3921
BY25911
FGC40092
19388786-CCTTT-C
FGC40093
BY11548
A10680
BY18315
BY93206
BY116505
Y31707
BY133758
Y60709 BY25887
BY18346
Y67437 BY25904
BY25907 Y67980
BY25910 Y68519
Y72140
Y74775 BY25927
FGC57584
Y65305
20076659-C-T
BY203025
BY203456
BY203661
BY204201
FT46764
BY204504
BY25946
FGC32830
FGC32825
FGC32835
FGC32820
FGC32828
FGC49726
FGC49727
FGC49729
FGC49731 BY43854
BY50692
12633862-CTT-C
Y34170 BY21168 FGC73757
Y34172 BY21171 FGC73766
Y34545 BY21169 FGC73758
Y34171 BY21170 FGC73763
BY18310
BY18316
FGC73764 Y104487
Y104964
FGC73767 Y107222
Y112738 FGC73768
BY38588
ZS5825 F14287
L147 PF4883
BY38589
BY38590
BY38591
BY38592
BY38593
BY144293
BY11545
A2202 BY2720 Y13557
BY2722 Y13558
Y13567
BY2726 Y13559
BY2731 Y13561
BY2732
A2204 BY2667 Y13167
A2205 BY2688 Y13556
A2206 BY2692 Y13563
BY28766 Y38324
A2203 BY2728 Y13560
19275996-CAT-C
A2207 BY2698 Y13564
BY2700
A2209 BY2705 Y13168
A2210 BY2708 Y13566
A2208 BY2702 Y13565
BY21214
BY21215
FGC57907
FGC57909
DC260 BY1092
FGC57910
FGC57911
FGC57913
FGC57914
FGC57917
FGC57919
FGC57900
FGC57901
FGC57903
FGC28754
FT28386
FT28387
FGC57906
FGC57908
FGC57916
A5904
FGC35555
FGC35551
FGC35553
20119289-A-G
A15499 BY18325
A19678 BY31170
18384-G-C
A15492
A15493
A15495
A19675
A19676
A19679
A19680
BY41035
BY35719
BY35718
BY35720
BY35721
BY120993
BY35722
BY68177
BY93611
BY102981
BY131206
BY155297
BY225533
BY140555
FGC4133
BY11711
BY11710
FGC4134
BY11712
20120996-G-T
BY44084
A744
20307818-A-G
BY22816
BY11713
BY24586
BY11714
BY11715
BY21199
BY21200
BY21201
BY21202
FGC4125
FGC4126
FGC4119
FGC4120
FGC4121
FGC4122
FGC4132
BY18370
7495457-A-T
BY73152
BY99762
A2303
BY21241
BY21242
A10022
BY11716
BY11717
A11228
BY11718
BY11719
BY21163
BY21164
BY21166
BY18368
BY21162
BY21165
BY21167
FGC4108 S588
S7814
A694
A2306 FGC33939
A2308 FGC33940
A2309 FGC33941
A2310 FGC33942
A2311 FGC33943
A2312 FGC33944
A2313 FGC33945
A2314 FGC33946
A2315 FGC33947
A2316 FGC33948
A2317 FGC33949
A2318 FGC33950
A2319 FGC33951
A2320 FGC33952
FGC33953
FGC33954
FGC33956
BY152843
12022916-GAGA-G
BY155670
FGC59190 BY13139 A13155
BY13138
PF2028
CTS12533
FGC7525
FGC59192
FGC59196
FGC75642 Y60439
17123719-A-G
BY18222
BY18236
ZS4440
BY18237
BY205
BY202
BY203
BY204
BY199
BY200
BY201
BY20506
BY20507
BY20508
BY20509
BY20510
BY20511
BY20512
BY20513
BY20514
BY4142
20112621-TC-T
23839277-T-G
A14796
BY4140
BY4141
A14797
A14793
A14794
A14795
BY50864
BY50871
A15544
F1265 M1313
FGC29784
FGC29785
FGC29786
FGC29787
FGC29789
FGC29792
FGC29783
FGC29788
FGC29790
20137066-T-G
YFS538056 A11307
YFS538069 BY11433
YFS538041 BY20497
YFS538057 BY20498
YFS538060 BY20499
YFS538064 BY20500
YFS538066 BY20501
YFS538067 BY20502
YFS538071 BY20503
FGC51761
FGC51763
PF349
FGC51764
S603 FGC7928
ZZ76
FGC57785
BY3342
A8591
20127525-C-G
20270962-C-G
23864428-C-T
A17558 BY20521
A17559 BY20522
A2710 F10964
BY20523 A17560
BY20524 A17561
BY20525 A17562
FGC23592 Y12191
A1742 Y12192
FGC23595 Y12190
A1743 Y12193
BY35985
Y26713 A12551
19766-C-G
A12545 BY13070 Y26633
A12546 BY13071 Y26634
A12552 BY13069 Y26632
BY35986
A12547
BY18227
23711815-A-G
BY18201
FGC17916
BY20533
BY20534
BY18198
6277754-T-TTG
BY69003
BY95653
BY97008
BY99115
BY100355
BY122416
BY144860
BY3347
FGC57760
FGC19860
FGC19865
FGC19866
FGC19869
FGC81022
FGC79258
10088753-G-A
FGC81023
FGC19870
FT2866
FGC19863
FT2494
FT2671
FT48516
PF2158 CTS8692
FT3299
FGC19862
BY203817
BY209081
BY203941
A19601
FGC57773
22128332-G-A
A17594 FGC65688
Y37492
YFS2119966 BY18204
YFS2120220
A17823
YFS2120222
YFS2120244
18970067-CA-C
A17821
A17820
A17819
S590
BY18205
FGC20450
Y86801
Y89167
BY18225
Y93943
Y96259
Y96591
BY19377
20907828-C-CA
S595
FGC65687 BY19784
BY19783
BY19782
BY50577
BY50617
BY50655
BY160233
15342-A-C
BY177567
BY159752
BY159710
BY177782
FGC57769
FGC57762
FGC57770
FGC57771
BY53342
FGC57777
BY66397
BY45355
BY49868
BY49900
BY102209
BY50023
BY26523
20277410-T-G
Z20835
BY50066
FGC4113 Y9391
FGC7929
FGC4105
A10628
A9884
A9886
A10629
A10630
A9885
Y59401
FGC16732
BY85500
20317147-G-C
BY31643
BY44028
Y40047
FGC16737
FGC16740
FGC16741
PR3059 Y42946
BY48945
BY48946
BY49543
BY44026
BY46156
FGC19831
20276609-C-T
FGC19839
23767830-C-G
FGC19833
FGC62850
FGC62851
FGC19832
BY35762
BY102359
BY160767
BY35765
BY35763
BY35764
BY35766
FGC19838
FGC19830
FGC57921
FGC57922
FGC57923
FGC57924
FGC57925
FGC59315
3280755-GA-G
FGC19829
FGC19834
FGC57920
FGC19837
FT71829
BY94348
BY144996
10207742-G-C
FGC59311
BY49858
BY164458
FGC13618
BY164459
Z8353
BY50003
BY50090
BY71289
BY117596
A5388
A5389
A5386
A5390
BY44252
Y30883
A5387
20281422-TC-T
15838017-T-TA
BY20536
A9883
BY11432
FGC30690
FGC30691
BY11522
BY11523
A10535
FGC30697
A10530
A10531
A10534
A10538
A7989
BY13680
BY13681 FGC57036
BY13682 FGC57038
BY13683 FGC57042
BY13684 FGC57043
CTS5456
BY13685 FGC57047
BY21258
FGC57048
BY20515
BY11735
20142343-C-G
22867485-T-C
BY11733
BY11734
20081808-C-G
20183453-T-C
BY11736
BY11737
FGC64965
FGC64966
Z25507
FGC64967
FGC64969
FGC64970
BY35717
BY119452
BY55263
A223 Y3645
Z18599
Z44995
A822
23715945-C-T
22908884-C-A
A823
A984
A981
A982
A983
ZS4617 A743 Z2716
Y32762
11763-C-T
A23887
A23888
BY18159
FGC11791
BY18163
BY18139
A17508
BY18164
A11242
13241334-AC-A
A11245
23196150-CCT-C
A11247
A11248
A11246
A11244
BY590
BY586
BY587
BY588
BY589
A8683
A8681
A8684
A8685
A8687
BY39974
A8682
A11695
A11696
A11697
A11698
A11699
A11700
A17682
BY100000
BY52466
BY141905
21175125-G-A
BY3339
BY11692
BY11693
A225 Y3646
BY41465
BY29939
A224 Y3644
6449401-C-G
FGC33468
FGC33469
FGC36291
FGC33473
FGC36292
A1774
A1775
FGC32899
10664773-C-T
11547014-C-G
20144110-G-A
BY18130 FGC61655
FGC61657
BY18193 FGC61659
A22790
BY41464
BY18173
FGC50541
BY184899
BY185293
15093433-AC-A
BY185478
20278526-G-T
6885261-C-A
8270879-TGAACAAGTACGTTTA-T
9226272-G-T
11535990-T-C
18936808-T-G
19673618-T-C
19898827-G-C
21216517-A-G
21599442-G-A
A5614 FGC35902
A5615 FGC35903
FGC35904
A5607 FGC35906
12697611-CAG-C
L159 S169
BY21244
BY21245
A5613 FGC35911
A5612 FGC35910
20297504-TT-C
A5608 FGC35907
A5609
A5610 FGC35908
BY137822
BY11694
BY11695
BY11696
BY11698
BY43918
BY26566
BY11697
BY120679
A18726
A259
Y19870
A260
FGC5939
Z17590
FGC27678
FGC36500
17500256-CAGG-C
BY20602
A6925
BY20594
BY20597
BY20599
A2216 BY2727
BY11720
A2217 BY2681
BY2703
BY11721
BY160768
21476939-G-A
FGC36497
BY135356
FGC36499
BY20587
BY20588
FT60094
FT56135
BY165369
20325192-G-A
BY165515
24128143-T-C
3155533-C-T
5070572-G-A
8428825-C-G
11712655-G-T
11712662-A-T
13254425-T-C
13663384-A-G
BY20816
18880293-A-C
BY20818
20316138-C-A
A5902
A5903
FGC55176
BY82279
FGC55177
BY18132
BY38389
BY38390
BY38393
BY38395
BY38396
BY38399
BY38401
A25222
17550685-G-C
FGC59200
FGC59201
FGC59205
26515550-CAG-C
FGC55181
BY38388
BY38394
BY38397
BY38398
BY38400
16899801-T-C
BY38391
BY38392
5007214-A-T
FGC34296
BY13838 A11929
BY3338
A18795
BY11723
BY11722
A884
A886
A883
A885
A887 Z38723 AM00143
BY21239
BY21240
BY176875
Y54272
A11846
A11847
Y95844
Y132147
Y128758
A21195
Y132137
Y132136
Y132146
Y132143
Y132140
FT66832
V86
FGC64180 A18796
BY18113
YFS2134312 BY205483
Y136611 BY38364
Y136607 BY38365
Y136612 BY38366
BY38367 Y136606
Y136605 BY38368
Y136609 BY38370
BY11724
BY11725
FGC73042
FGC42414
A10525
BY18145 FGC65250
BY18162 FGC65252
FGC65254
FGC65253
FGC65259
Z6116
FT18239
10243022-G-A
12275727-C-A
FT23525
BY186604
BY186727
BY186903
PF3985
12059373-C-T
BY187591
BY187749
17424876-T-C
BY132382
BY188253
5134800-C-G
5304610-G-C
6113231-G-T
19688925-G-C
26451514-T-G
BY18138
BY18120 Y32125
BY18144 Y32126
BY18150 Y31295
BY18188 Y32124
BY42869
FGC19472
BY18115 Y32123
BY21219
Y31294
BY21220
BY18179
22207234-A-C
BY18182
BY18186
BY18122
BY18194
Y90693
FT12117
BY200936
BY209726
FT12971
BY199921
BY199971
Z2847
BY216809
BY223375
BY198518
BY200256
BY199648
BY198957
BY201307
A10528
BY11727
A10529
A10526
A10527
Y21577
Y24814 BY11728
Y24815 BY11729
Y24520 BY11730
Y24813 BY11731
BY21256
BY21257
Y23074
Y23076
Y23075
Y22118
Y23073
Y22116
A11215
BY21253
20687500-TATC-T
Y96240
20075996-C-G
20148496-G-A
FGC23742
A1206
BY52731
18501876-A-T
FGC23739
FGC23736
FGC23737
FGC23738
Y24596
FGC23741
BY11687 Y24533
BY11688 Y24599
BY11689 Y24600
BY11690 Y24598
BY11691 Y24597
BY43720
Y30761 BY21260
20260838-G-C
Z34649
BY124234
FT33368
FT35278
FT35292
26396006-GA-G
FGC52024
FGC52028
FGC52029
FGC52030
FGC52031
BY106484
BY107609
FGC46310
FGC46309
20264662-T-A
HU407 FGC64418
Y84412
Y85884
Y86840
Y88903
BY43051
Y95252
Y100575
BY24140
FGC17180
17077063-GCTTT-G
Y105768
Y106372
BY52919
BY41419
BY171806
Y83058
Y86593
Y86594
Y94073
BY106459
Y95774
Y100168
CTS10050 M10145
Y105176
Y108024
Y61966
Y66797
Y77196
BY35726
BY21182
14170103-A-AT
13242-G-A
Y82107
BY75562
FT29369
FT56557
FT56556
14204180-C-T
BY108617
BY109571
BY128260
FT31150
YP4685
BY225002
FT31742
A2505 BY2855
A2506 BY2856
Z12228 V1452
A2507 BY2857
BY37014
BY37015
A2508 BY2858
BY42915
BY21216
A2501 BY2859
A2502 BY2860
BY21217
A2503 BY2861
19056812-GA-G
A2504
BY21218
ZS8379
23949770-T-G
BY11707
A11391
A11227
A11426
BY11708 Y23987
6530590-CAATA-C
A11427
FGC37882
BY11709
BY21143 A13154
PR6913 Y15541
Y29000
L170
ZS10825
Y37276
BY18040
BY80332
Y49
FT58998
FT59388
FT59491
20279417-C-G
BY66386
BY98746
14544764-C-T
BY39947
Y103352
19857394-TA-T
BY180943
Y84582
9202335-AG-A
BY80652
BY145571
BY198 A738
A8815 FGC40507
FGC40502
FGC40511
BY11726
BY21186
BY21187 FGC68777
BY21188
A15865
BY20835 A15864
S27575 BY20834
A15878
A15879
A15880
A15881
A15876
A15875
Y36587
A15877
A17851
A17850
A17848
A10642
FGC9773 Z17265
BY41037
BY41038
BY41039
BY41040
BY41041
BY41042
Y83309
Y84957
Y85092
Y86842
Y86920
Y87417
11071927-G-A
BY90940
Y92019
Y93090
BY38348
Y103149
Y107824
Y108758
BY38349
Y110358
FGC32795
FGC32794
FGC32796
FGC32797
FGC32799
FGC32800
FGC32805
FGC32807
FGC32808
BY21183
BY21184
BY21185
BY38594
BY32055
M2619
Y77865
BY38595
Y129772 BY35727
BY35728 Y128387
BY35729 Y128214
BY188399
FT13959
3965861-GT-G
BY54743
BY117516
BY118098
FT12537
FT45501
FT45502
FT45503
14312874-C-A
FT11914
FT17154
FT12174
FGC76831
FT14423
FT12323
14611559-A-G
FT23522
FT13941
FT14404
FT20486
FT61877
BY65846
7115358-A-AT
BY35737
BY35739
BY35740
BY78475
9685781-G-A
BY35741
BY35742
BY35743
BY35744
19060982-G-A
BY35745
Y3328 FGC12726
BY35746
BY35747
BY87775
BY165762
BY145238
BY35732
BY35733
BY35730
BY35731
BY35734
BY35735
BY35736
BY35760
BY35761
BY50870
ZZ55
BY11738
A10656
A10660
A10661
A10662 FT58074
A10665
A10668
M10957
A10671
A10659
Z8477 SUR246
A10657
A10658
A10663
A10664
A10666
A10669
A10670
FGC46519
A11518
A11512 FGC49504
A11514 FGC49507
FGC49509
BY33237
20270504-A-C
BY50906
BY50907
Z45683
Z45913
BY50908
BY50909
16306618-G-T
BY50910
BY184635 FGC27555
BY50911
BY42598 FGC79568
BY43631 FGC79579
BY42778 FGC79570
Lally
B1871
Lally
181933 181933
Lally
8SMP9
McConnaughhay
205297 ZHGA5
McConnachie
236057
McConathy
419890
McConnaughey
216751 216751
McConnaughey
225117
Duncan
167920 LSU4P
McConechy
370654 5735D
Duncan
100724
Akin
18998 50393
Ashley
16212
Duncan
B5247
Duncan
398696 KFBLT
Duncan
649567
McConaghy
205656 205656
Duncan
377578 7KEJH
McConahey
N82963 N82963
McConaughy
204944
Noble
40311
Herrin
141604
Herring
N114534
McKee
457846 457846
McKee
793013 793013
Paden
341945
McCreery
130457
Calhoun
N112723 ELV7F
McKeague
500188
Kernohan
N8476 N8476
Carnahan
412552
Collins
42408
Rose
37348
Clegg
99411
McKay
535516
MacKay
631010
Strain
343753 343753
Strayen
278519
Ross
B335010 B335010
Gillespie
513478 YF07089
Gillespie
34230
Murray
E20913
Murray
676504
Teddlie
829043
McGinnis
21589
McGinnis
365931
1k Genomes
NA20318
McGinnis
453254
Leach
359319
Leach
459161
McGinnis
749812
Duffy
568121
Duffy
130447
Noonan
689004
O'Donnell
471174
Boyle
B3362
Boyle
512169
Barry
678448
Rafferty
106479
Grant
76350 76350
McNeely
192014 BR3PA
McNeely
102755
Phillips
N73727
McNeely
866557
Brady
408248
Braden
448001
Brennan
329024
Reed
198419
Buchanan
120823
Donaldson
N7406 0S0X3
McGee
200080
McGee
151780
McGee
171920
McKee
B4398 YF06534
Stewart
14385
McKee
650911
Leister
N26284
McKie
N64222 35V8X
Fairchild
N4029
Duncan
242649
unknown
397002
Boyle
797174
Boyle
183147
Coleman
N115028 N115028
Dowell
53095 53095
Dowell
757598
Clugston
856961
Clugston
MK58377
Booth
649311 649311
Dogherty
29142 29142
Dogherty
722353
Daugherty
B121647 B121647
Doherty
N90417
Daugherty
836596
Dougherty
B83239 B83239
Doherty
904612
Doherty
225173
Doherty
301205
O'Doherty
236197
O'Doherty
244948
Doherty
8373 8373
Dougherty
54968
Egan
B244247
Doherty
168254
Boyle-Rowe
468839
Doherty
72285 72285
Doherty
B75421
Dougherty
895225
Dougherty
483944
Dougherty
42806
Daugherty
N10529 N10529
Daugherty
320253
Dougherty
38178 38178
McDaniel
293002
Dougherty
309975
O'Dogherty
38173
Hamilton
N130817
Doherty
38180
unknown
756766
Docherty
103960
O'Dogherty
31706
McDevitt
H1132 YF09220
Doherty
141270
McCloud
108364
McDevitt
349237 6240
McDevitt
446144
McDevitt
IN47158
McDevitt
285753
Sutton
120515 120515
McDevitt
365042
Doherty
231781 231781
Doherty
296945 296945
Phelan
B35728 B35728
McManamon
404808
Lindsay
303732 303732
Mcmonigle
231838 231838
McMonigle
866340
Osborne
95213
Black
112442
Campbell
449523
Doherty
IN30139 IN30139
McNitt
N16696 N16696
McNitt
364627
Nutt
273902 273902
Dougherty
569999
Doherty
29139
Doherty
759632
Dougherty
791803
McAulay
135124
Franklin
847992
McCauley
725584
McCauley
77778
Scott
B274071
McMichael
785901
McCollum
N104491
Glass
545969
McFerson
264972
McKeown
217586 217586
McEwan
B134320
Lloyd
548058
Dunaway
494351
Melloy
B3380 B3380
Kilcoyne
367027
Craig
446346
Galloway
B395779 B395779
Galloway
885409
Gallagher
478497
Bain
676783
Galyean
N5613
McCord
41984
Ferguson
N234513
Skjoldal
649953
McCord
B395140
Haggerty
214610
Hegarty
319915
McRory
911515
McGurk
56073
McGurk
723234
McGuirt
B93723
unknown
IN35785
Lundy
77854
McCoun
493111
unknown
587973 587973
Balliol
510220
Dunbar
56598
Young
513602
McClellan
316551 316551
MacAdam
88644 88644
MacAdam
180243 180243
McAdam
119699 119699
MacAdam
88646 88646
MacAdam
65678 65678
O'Brien
108748 108748
McGlynn
B9807
Martin
N201903
McCreary
54126 8LBNG
McCrary
880778
McConchie
173398
McConkey
84366 84366
McConkey
200272
Louden
N70689
Dill
73271 UGGL7
Johnston
728420 728420
Johnston
793725
Johnston
IN12620
Henard
255806
Shannon
177352
Goodwin
IN16323
Kerr
678140
Graham
220455
Mellon
N71317
McNeill
514911
Friel
B335619
Mahan
279864 3436
Wanuch
290623
Battle
25997
Ferguson
647060
Barnes
B142869 B142869
McCurdy
383239 383239
unknown
249937
Milliken
169185
Milliken
189102
Milliken
269815
Milligan
135550 135550
Milligan
153408
Millikin
N88002
Grierson
7874 P6YSV
Grierson
3O8XS
McMichael
358287
McMichel
256950
Cool
162252
Greer
B331207 B331207
Milligan
N62054
Grierson
173150
Millikin
239724
MacMitchell
N96006
Rowles
B283962
Milligan
179935
McCracken
B136430 B136430
Milliken
261940
Milliken
406539
Bryant
B72551 B72551
Bryant
540194
Bryant
737798
Bryant
761407
Burns
36715
Burns
118839
Burns
30771 30771
Donnelly
324585 YF06461
Unknown
86VC2
Cummings
N112614 N112614
Dougherty
205292
McGlohon
838431
Hamilton
98188
Leslie
170529
Dunbar
205549
Dunbar
489623
Marshall
339096
Mickle
H1450
Owsley
26340
Owsley
467977
Kane
417060 417060
MacLennan
227811 TLW6C
Stewart
363022 YF04327
Stewart
4423
McCahan
277124 277124
McKechney
N158189 N158189
Patterson
501734
McDonald
126649
Gall
MI19306
Lane
43598 43598
Lane
145350 145350
McAleer
532779
McGill
38423
Graham
B122909 YF07351
Graham
586759 586759
Graham
167346 YF02855
Graham
820239 820239
Gormley
51536
McAnally
365786
Davis
256055
McAnally
524192
McAnally
750862
McNally
B292086
McNally
198682 5TF7R
McDonald
252843
Tierney
814327 814327
Kelley
804857
Carnes
167489
Riker
855856
Ewing
215509
Ewing
200136
Ewing
867866
Ewing
869513
Ewing
26605
Ewing
868493
Ewing
133644
O'Hair
392050 392050
O'Hair
731104
Byrnes
381321 381321
Burns
42289
Cain
545298
Kane
448005
Cain
588209
McNicholl
575143
Cosby
571090 571090
McCluskey
180326
Crosby/Cosby
B3461
Cosby
449024 449024
McHugh
MI10957
Carr
N58492 6X3CY
Carr
114753
Carr
729366 729366
O'Brien
582630
Mullins
343074
Smith
16433
Madden
519738 519738
McQueen
669937 669937
Mierke
B107745
MacLean
179218
Byrne
145320 FG1055A
McAnaul
N262283
Cunningham
901429
McDermott
288910
Lennon
326979 326979
McWilliams
N91328
Graham
N55208
Short
201125
Hughes
670219 670219
Pecknold
262388 ZWT7E
Harvey
602973
Robertson
197686
Robertson
B82150 B82150
Robertson
25561
King
264260
Ross
255825 YZKDF
Robertson
31363
Robertson
26578 CBZ9F
Grant
B262981
Gray
353672 353672
Robertson
100011
Robertson
878656
Robertson
IN36572
Robertson
612942
Robertson
168018
Robertson
96449
Downie
142567 142567
Jack
332509 332509
Gilmore
591033
Gilmore
70661
Clark
424462
Unknown
568910 13001
McDonald
B177505 12016
Wilson
78346 78346
Wilson
70755
Neal
400441
O'Neill
214886
Haslett
N8220
Gilmore
N117876
Devlin
B64510
unknown
573384
McBride
235771 3427
Cain
29527 29527
Cain
508157 508157
Cross
341571
Hagan
385588
Hagan
492044
Hagan
646978
Gilliland
574159 574159
Hamilton
293692
Megraw
381464 381464
O'Neill
20141 20141
Trainer
B258103
O'Donnell-Hall
N106427 N106427
McAtee
60719
Lynn
253928
Kelly
198364 198364
Carroll
358888
McCann
N140726 N140726
Milliken
23702 23702
Milliken
629892
Johnson
21609 21609
Johnston
687356
Milligan
235983 235983
Milligan
IN40121
Milligan
H1936 H1936
Milliken
H1537 H1537
Milligan
841089
Kelley
B41860 B41860
Kelly
454491
McMaster
384843
Gilbert
B249886
McKenny
7213
Cannon
181988 181988
Cannon
479585
Cannon
9399 9399
Cannon
246162 246162
Buchan
230851 230851
Dodson
229321 YF06080
Dodson
462167
Hidden
192471 192471
Byres
511387
Kealy
B96895
Cherry
511267
McCarron
MK50605
Williams
229652 LBLUN
Robertson
430388
Kennedy
563885 563885
Kennedy
632870 632870
Kennedy
N118456 260
Kennedy
148501
Kennedy
IN15796
McCord
320986
McCord
B100037
McCord
902778
McIlveen
223269
Teer
525709
Teare
361468
Ferguson
12701 12701
McNabb
513046
McNabb
513019
Frew
N113724 N113724
Frew
478219 478219
Frew
402912
Frew
504006 504006
Frew
B46333 B46333
Frew
872321
Fraser
294717
McConnell
56323
Atkinson
366286 366286
McKean
160628 160628
Kion
566536
McCormick
B432078
Degnan
88905
Fallon
N43361 N43361
Samson
462147
Howle
56154 56154
Howle
68205
Dorsey
293508
Dolan
714916
Cronin
207196 BMTAB
Davison
272371
Kenny
B323360
Kenny
IN58015
Cunningham
N4338 N4338
Reid
IN25527
Halloran
269999 269999
Holleran
518190
Mannion
357632
Braswell
230303
Harris
630379
Braswell
718754
Duffy
341877 341877
Duffy
IN22554
Unknown
SYKRE
Williamson
B479350
Kernan
251396
Victory
IN41984
Mcgovern
239642
McGovern
117480
Cunningham
IN45063
Crockett
395408
McGovern
321526
Goulding
171072
Callaghan
B59960 KA2ZZ
Murphy
B46786
McClain
132906
Bloomer
112910
Hamilton
332994
Riley
146333
Mertz
699297
Riley
689148
Flynn
339659
O'Brien
449752 449752
McKenna
147480
Shroyer
409605 409605
Clark
B205803
Rourke
396740
Unknown
B94372
Monroe
635203 635203
Ball
B50304 B50304
Donaghey
B116235 B116235
Donahue
82395
Carroll
487839 Carroll
Liss
229234
Moody
565 6865
Caffrey
N97274
Ford
436652
McFadden
B178889 B178889
Rorke
544909
Gray
489492
Johnson
133075
McHugh
129164
Gray
N113849 XFEFM
McDaniel
515402 515402
McDonagh
B143803
McDaniel
868351
McDonough
MK46228
McDaniel
19340
Clarida
322368 322368
unknown
637900
Conley
267031
Conley
346806
Stewart
152023 152023
unknown
B90611
Conry
B278958 B278958
Dalton
IN25449
McManus
H1587
Snipes (McManus)
170815 170815
McManus
10351 10351
McManus
212159 212159
McManus
H1135 H1135
O'Connor
775974
Stagpoole
573417 573417
Connelly
312908
O'Connor
686729
Milliken
204366 204366
Greenwood
41269
Flanagan
873389 873389
Flanagan
21398
Hart
728627
Kennedy
302748
McFadden
483194 YF06724
McFadden
216073 YF07092
Cryans
50124 YF05649
Lindsey
447417 447417
Fergus
46126
John
N21916
Fullerton
B112445 B112445
Molloy
310572
Murphy
208769
unknown
447791
Morrow
246349 246349
Morrow
297074
Morrow
B5478
Forsberg
438097 438097
Johansson
333128
Morin
369390
Johnson
B299457 B299457
Johnson
MI40897
Johnson
MI40896
Johnson
MI40924
Sunesson
IN32319
Larsson
N112691
Flanagan
9713 9713
Naughton
295575
Burke
167608 YF10367
Moore
N18064
Gwin
115365 115365
Naughton
369835
Gorman
709629
Smith
B96088 B96088
Smith
518335
McCunney
B6895 B6895
Mulligan
B19951
Dowd
IN53562
Huvane
N91269 N91269
Ross
116849
Morrison
196477
Berry
312888 SUV4X
McGowen
262194 262194
MacDaibheid
167335
McHugh
509079 509079
Magee
175214
Swiger-NPE
879052
Collins
MK59558
Culley
567996
Byrne
458238
Timmons
805671
Mullins
343491
Mullins
836511
Malloy
B2799 YF06570
Molloy
553303
Malloy
523850 YF07592
Molloy
IN26657
Molloy
489431 YF06698
Molloy
IN40960
Molloy
368319 YF06699
Molloy
372026
Molloy
361501
Dempsey
342204
Daly
GS0040392
Daly
B428160
Callahan
201623 YF05495
Farragher
N70499
Jameson
727886
Knowles
127470
Davis
480245 480245
Egan
49625 49625
Morgan
83143 83143
Guinn
231979 AUPEW
Dunn
22549
Dunn
229837
Kimball
106001
Dunn
193976
Dunn
306061
unknown
364182
Keegan
742967 742967
McGaw
356474
McGaw
158783
MacDonald
279308
Layden
603835 603835
Layden
751031
Bell
N90904 N90904
Bell
468492
McDonald
164275
O'Keefe
315056
Power
227866
Loughney
430936
Loughney
551033
Loughney
MK30039
Loughney
MK43517
Loughney
430934
Loughney
218512 218512
Loughney
857276 857276
Loughney
846559
Loughney
520362
Carney
725669
Olson
455938
Olson
630152
Conway
B102343
Doherty
856776
Daugherty
902949
Melia
IN26578
Malley
590113
O'Malley
779131
Maley
43481
Kelley
B292152
Taylor
281197
Leonard
47582 47582
Millegan
306866
Killian
380854
Buckner
349866
Smith
B3973
Gibb
N115442
Maloney
575262
Manley
113586
Crane
716483
unknown
511397 511397
Farrell
374319
Davies
652942 652942
Downing
B316793
Keelty
AM12582
Campbell
181861
Mackenzie
251552
Clarke
B8434 B8434
Ward
B339608
O'Hara
638640 638640
Jordan
B230910
Jordan
768987
Newell
367066 367066
Hill
78694
Kelly
298439
unknown
783859
Broderick
234060

Overlay STR Data for an STR:


Porter
N28007
Oakes
H2290
Williamson
196041
A red background is used for men whose data has not yet been fully analyzed. His position on the tree is not yet final, and will in general be downstream of the current position. He may not be positive for all the SNPs/INDELs in the block he descends from.

Men whose NGS data have been fully analyzed are indicated with a grey background color.

Those men with a grey background and a pink bar to their left have been finalized, but haven't gone through as much scrutinity as earlier kits have. In particular, no search has been made for recurrent SNPs or other unusual mutations. For the vast majority of kits, this has no effect at all, but I will review them as necessary in the future.

19503820-T-C
FGC5577?
A green SNP name with a '?' indicates that the SNP's status for the block is uncertain, but assumed to be positive. The same SNP probably occurs in an upstream block. It will be necessary to check BAM files or perhaps Sanger sequence some men to prove the result.

CTS4296
22233413-G-A
Mutations written with a red background fall within a region of the Y chromosome, such as the palindromic region, which has left the position of the mutation ambiguous. The true mutation may be at the indicated position, or at any one of a number of alternate positions.

Z18068
SNP names which are bold grey indicates that their exact position on the tree is uncertain. This SNP may belong further upstream or all downstream branches may not be positive for it. This is often the case for SNPs found in FGC kits or 1kG kits in regions not covered by BigY tests.